تست نوآوری سازمانی- مدرسه

44

نمره شما در بعد فرهنگی است با

20

نمره شما در بعد ساختاری است با

22

نمره شما در بعد منابع انسانی است با

هرچه نمره کسب شده در بعد های ذکر شده بیشتر باشد وضعیت آن بعد به روز تر و نوآورانه تر است
دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF