پشتیبانی تست‌شو

تست نوآوری سازمانی- مدرسه

0

نمره شما در بعد فرهنگی است با

0

نمره شما در بعد ساختاری است با

0

نمره شما در بعد منابع انسانی است با

هرچه نمره کسب شده در بعد های ذکر شده بیشتر باشد وضعیت آن بعد به روز تر و نوآورانه تر است