بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

44

نمره شما در بعد فرهنگی است با

20

نمره شما در بعد ساختاری است با

22

نمره شما در بعد منابع انسانی است با

هرچه نمره کسب شده در بعد های ذکر شده بیشتر باشد وضعیت آن بعد به روز تر و نوآورانه تر است
دانلود PDF