مشخصات تست شاخص رضایت زناشویی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

 

شاخص رضایت زناشویی

این پرسشنامه توسط والتر دبلیوهودسن ، تهیه و تدوین شده است شاخص رضایت زناشویی یک ابزار 26 سوالی است که برای اندازه گیری میزان ، شدت یا دامنه مشکلات زن و یا شوهر در رابطه زناشویی ، تدوین شده است . این شاخص ، ویژگی مورد نظر را یک کل واحد تلقی نمیکند و بلکه دامنه مشکلات مرتبط با رابطه را از نظر زن یا مرد ، اندازه گیری می کند. شاخص رضایت زناشویی ، میزان سازگاری زناشویی را نمی شنجد ، زیرا ممکن است یک زن و مرد علی رغم اختلاف یا نارضیاتی شدید ، سازگاری خوبی داشته باشند.