پشتیبانی تست‌شو

آزمون شاخص رضایت زناشویی IMS

امتیاز شما :

94

از 180 نمره

آزمون شاخص رضایت زناشویی IMS
هرچه امتیاز کسب شده در این آزمون بیشتر باشد رضایت زنا شویی نیز بیشتر است