مشخصات آزمون سازگاری دانش آموزان دبیرستانی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

 

سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه در صدد است تا دانش آموزان دبیرستانی گروه سنی 14 تا 18 سال  با سازگاری خوب را از دانش آموزانی که با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی جدا سازد.در فرایند شکل گیری این پرسشنامه ، فهرستی شامل 60سوال که نشان دهنده مشکلات معنا دار دانش آموزان در سه حوزه فوق می باشد تهیه شده است.پاسخ گویی به این سوالات به صورت بلی و خیر انجام میگردد.