مشخصات آزمون وفاداری کارکنان :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

وفاداری کارکنان به میزان دلبستگی شغلی و سازمانی کارکنان به اهداف، رفتارها و مجموعه کلی سیاست‌های حاکم بر سازمان اشاره کرد. وفاداری کارکنان به سازمان اداری دارای دو مقوله اساسی است.
1. مقوله احساس کارکنان به سازمان
2. مقوله میزان موافقت یا مخالفت کارکنان با سازمان
این آزمون به شما کمک خواهد کرد تا دریابید که کارکنان واقعاً راجع به شغل خود چگونه فکر می‌کنند. این آزمون می‌تواند در آگاهی از بازخورد کارکنان کمک کند و همچنین در کشف موضوعاتی که در سازمان باید مورد توجه قرار گیرند ودر درون شرکت تثبیت شوند، یاری‌رسان باشد.