آزمون وفاداری کارکنان

امتیاز شما :

116

از 155 نمره

آزمون وفاداری کارکنان 93-124

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که در بعد وفاداری ویژگی‌های زیر وجود دارد.

	آزمون وفاداری کارکنان 93-124

1. وفاداری کارکنان به سازمان

2. وفاداری سازمان به مشتریان و بالعکس

3. تمایل به ادامه کار در سازمان

4. برقراری رابطه بین سازمان و افراد

5. بیان نقاط قوت سازمان در محیط بیرون