بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که در بعد وفاداری ویژگی‌های زیر وجود دارد.

  • وفاداری کارکنان به سازمان
  • وفاداری سازمان به مشتریان و بالعکس
  • تمایل به ادامه کار در سازمان
  • برقراری رابطه بین سازمان و افراد
  • بیان نقاط قوت سازمان در محیط بیرون

 

دانلود PDF