مشخصات پرسشنامه مقیاس عشق :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

به نظر استرنبرگ عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی‌الاضلاع شباهت دارد. منظور این است که عشق سه عنصر دارد: صمیمیت، هوس و تعهد. عشق زمانی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریباً به طور یکسان شامل شود؛ بنابراین اگر نمرات شما در سه مقیاس در بالای میانگین و تقریباً یکسان باشد، می‌توانید بگویید که آدم خوش‌شانسی هستید. اگر نمرات شما در سه بعد عشق خیلی متفاوت باشد، اما یکی دوتای آن‌ها زیر میانگین قرار گیرد مفهومش این نخواهد بود که رابطه‌تان الزاماً با خطر مواجه است.
همه روابط در لحظه‌هایی با دشواری روبرو می‌شوند و نمره‌ای که یک سال بعد در همین آزمون به دست می‌آورید ممکن است با نمره فعلی متفاوت باشد.

 

پرسشنامه مقیاس عشق
مقیاس عشق در دانشگاه نورس ایسترن بوسترن تهیه شده است. این مقیاس در ایران هنجاریابی نشده است. با این حال برای مقایسه خود با دانشجویان آن دانشگاه، با در نظر گرفتن معشوق خود به این پرسشنامه پاسخ دهید. بعد، نتایج خود را با نتایجی که در پیوست آمده است، مقایسه کنید.