پشتیبانی تست‌شو

پرسشنامه مقیاس عشق

84

نمره شما از این آزمون

حالت نمره
کسانی مطمئنا عاشق اند 89 و بالاتر
کسانی که به احتمال زیاد عاشق اند 80-88
کسانی که به احتمال کم عاشق اند 77-79
کسانی که به احتمال زیاد عاشق نیستند 68-76
کسانی که مطمئنا عاشق نیستند کمتر از 68
پرسشنامه مقیاس عشق