مشخصات آزمون سازگاری زن و شوهر :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

زن و شوهر باید بتوانند در برخی زمینه‌ها خود را تغییر دهند و از برخی خواسته‌های خود صرف‌نظر کنند. این لازمه علاقه و تدبیر است که کاری برخلاف خواست طرف مقابل از ما سر نزند. به هر حال هستند افرادی که از روی لجاجت باعث رنجیدن طرف مقابل می‌شوند.هر یک از زن و شوهر باید شخصیت همسر خود را بشناسند و متناسب با روحیات او رفتار کنند؛ مثلا با یک نفر باید بر پایه عقل و با یکی باید عاطفی سخن گفت. سازگاری به معنای تسلیم محیط شدن و از دست دادن شخصیت نیست، بلکه پرهیز از اختلاف و درگیری است.
تست سازگاری زن و شوهر
این مقیاس یک ابزار ۳۲ سؤالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می‌کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته شده است. می‌توان با به دست آوردن کل نمرات، از این ابزار برای اندازه‌گیری رضایت کلی در یک رابطه صمیمانه استفاده کرد. این مقیاس چهار بعد را می سنجد: رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق دو نفری و ابراز محبت.