مشخصات تست افسردگی DASS :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

اضطراب، تنیدگی و افسردگی از جمله رایج‌ترین مسائل و مشکلات روانی و عاطفی در زندگی افراد امروزی به شما می‌روند. بروز این‌گونه مسائل بر اغلب کنش‌های شناختی و عاطفی تأثیر می‌گذارد، سلامت و بهداشت روان افراد و جامعه در معرض خطر قرار می‌دهد و فرد را به سوی نوعی تعادل روانی، عاطفی و شناختی سوق می‌دهد. از جمله ابزارهایی که برای سنجش این متغیر ساخته شده‌اند، پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) است.
تست افسردگی، اضطراب، استرس
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS مجموعه ای از سه مقیاس خود گزارش‌دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی، اضطراب و استرس است. کاربرد این مقیاس اندازه‌گیری شدت نشانه‌های اصلی افسردگی، اضطراب و استرس است. برای تکمیل پرسشنامه، فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند. از آنجا که این مقیاس می‌تواند مقایسه‌ای از شدت علائم در طول هفته های مختلف فراهم کند می‌توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد.