بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

26

نمره شما در بخش افسردگی برابر است با

20

نمره شما در بخش اضطراب برابر است با

30

نمره شما در بخش استرس برابر است با

شدت افسردگی اضطراب و استرس عادی
- 0-9 0-7 0-14
خفیف 1-10 8-9 15-18
متوسط 14-20 10-14 19-25
شدید 21-27 15-19 26-32
بسیار شدید 28 20 33
دانلود PDF