پشتیبانی تست‌شو

تست افسردگی DASS

0

نمره شما در بخش افسردگی

0

نمره شما در بخش اضطراب

0

نمره شما در بخش استرس

تست افسردگی نوجوانان کوتچر(KADS-II)
شدت افسردگی اضطراب و استرس عادی
کم 0-9 0-7 0-14
خفیف 1-10 8-9 15-18
متوسط 14-20 10-14 19-25
شدید 21-27 15-19 26-32
بسیار شدید 28 20 33