مشخصات آزمون مقیاس انسجام خانواده :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

 

 

مقیاس انسجام خانواده

 

این مقیاس بر اساس مبانی نظری انسجام خانواده ، با الهام از مدل ترکیبی ساخته شده است . این مقیاس دارای 28 سوال است که از طریق آن می توان به میزان انسجام خانوادگی پی برد و همبستگی بین افراد خانواده را که مهمترین رکن ایجاد کننده انسجام خانوادگی است تعیین نمود.این مقیاس از طریق فرزندان در خانواده پاسخ داده میشود و در تمامی موقعیت های مشاوره ای و تحقیقاتی از کاربرد وسیعی برخوردار می باشد.