مشخصات آزمون مقیاس انسجام خانواده :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

تست مقیاس انسجام خانواده

تست مقیاس انسجام خانواده | تستشو

 

ازدواج، رکن خانواده است و سلامتی ازدواج، سلامتی خانواده را رقم می زند. در خانواده درمانی، خانواده در حکم زمینه برای کمک به مراجعین یا مددجویان نیست، بلکه خود به عنوان نوعی اختلال تلقی می شود. عضو مشکل دار خانواده به عنوان یکی از  نشانه های آسیب شناختی خانواده تلقی می شود. خانواده دارای کلیتی است که تحت تاثیر کنش متقابل عناصر مختلف یا اعضای آن قرار می گیرد. خانواده نیز مانند هر نظام اجتماعی دیگر دارای نیازهایی است که اساسی محسوب می شوند. نمونه هایی از این نیازها عبارتند از: نیاز به انگیزه، نیاز به شادی، نیاز به تایید و تصدیق و در نهایت، وجود انسجام خانوادگی.

ارضای این نیازها، انسجام خانوادگی را تضمین می نماید و امکانات رشد افراد را فراهم آورده و در نتیجه، زن و مرد هر کدام با استفاده از مهارتهای خاص خود و به اتفاق، موسیقی هماهنگی را می نوازد.

 

نقش تعارض در انسجام خانواده

نقش تعارض در انسجام خانواده | تستشو

 

فرو نشاندن تعارض و ارایه راهکارهای ارتباطی در روابط صمیمی، نقش موثری را در تداوم و بقای روابط صمیمانع زن و شوهر ایفا می کند و این وضعیت می تواند قوانین خاصی را در چارچوب الگوهای اجتماعی، تعیین نماید. هماهنگی ارتباط بین زن و شوهر موجبات کاهش تعارض و افزایش صمیمت توام با احترام را فراهم می سازد. در انتهای این فرایند، انسجام خانواده نمایان می گردد و تحکیم این کانون تحقق می یابد.

اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در این است که این نهاد، مهمترین عامل اجتماعی کننده فرد به حساب می آید و کارکردهای مختلفی از قبیل کارکرد زیستی، اقتصادی و روانی-اجتماعی دارد. می توان گفت که شاید کارکرد (تشکیل شخصیت اجتماعی)، قابل ذکر ترین این کارکردها باشد. به عبارتی، اجتماعی شدن اعضای خانواده توسط یک خانواده منسجم صورت می گیرد و بسیاری از محققان و صاحب نظران معتقدند که در این مورد هیچ جانشینی را نمی توان برای خانواده پیدا کرد.

 

انسجام خانواده چیست؟

انسجام خانواده چیست

 

انسجام به پیوند عاطفی می گویند که بین اعضای خانواده وجود دارد در حالی که سازگاری وجود دارد، توانایی خانواده برای تغییر ساختار قدرت، تعیین نقش روابط و قوانین برای پاسخ به موقعیت یا نیازهای رشدی.

تستشو برترین سایت تست های روان شناسی تست مقیاس انسجام خانواده در اختیار شما قرار داده است. این مقیاس از طریق فرزندان در خانواده پاسخ داده می شود و در تمامی موقعیت های مشاوره ای و تحقیقاتی از کاربرد وسیعی برخوردار می باشد.