پشتیبانی تست‌شو

آزمون مقیاس انسجام خانواده

امتیاز شما :

67

از 160 نمره

آزمون شاخص رضایت زناشویی IMS
هرچه امتیاز کسب شده در این آزمون بیشتر باشد خانواده از انسجام بیشتری برخوردار است