مشخصات تست انگيزه پيشرفت (بهارگاوا) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

 

نياز به پيشرفت با ميل نيل به معيار بالائی از برتری و انجام اهداف بی نظير مشخص میشود. در چنين موقعيتی آزمودنی نگران رقابت با معياری بالاست. اين نوع نگرانی يا به روشنی بيان می شود يا شواهد كافی برای اين رقابت وجود دارد. شرط خود دستوری برای عملکرد خوب و توصيف اعمال لازم كيفيت كار را تشکيل می دهد. بعضی اوقات آنان به اهداف دراز مدت پيشرفت يا انجام امور بی نظير توجه دارند. ممکن است آن را نياز به انجام كاری با ارزش، بی نظير يا فوقالعاده يا نياز به تسلط بناميم

تحقيقات راجع به نياز به پيشرفت نشان داده است كه:

1-انگيزه پيشرفت سائقی است كه با تلقين موقعيتی از»درگيری خود« يا جهت گيری پيشرفت میتواند برانگيخته شود. اين موقعيت همان نوع تأثيری را بر فرافکنی آزمودنی می گذارد كه در مورد دخل و تصرف درگرسنگی و محروميت جنسی صادق است.
2-نگيزه پيشرفت درباره افراد و گروه های گوناگون متفاوت و تحت تأثير تأثيرات فرهنگی است. انگيزش پيشرفت را می توان از طريق محيط اجتماعی و فرهنگی و برنامه های آموزشی كسب كرد.
3-پيشرفت با پيروی از همان جريانی به دست میآيد كه در مورد پاداش و تنبيه صادق است.

هدف اين آزمون اندازه گيری نمره نياز به پيشرفت شخص است. اين آزمون بر مبنای الگوی پيشوانات موخرجی و روش آزمون تکميل جمله است اين آزمون مركب از 50 جمله ناقص است كه بايد توسط آزمودنی با انتخاب هر يک از سه پاسخی كه در برابر شماره سؤال در پاسخنامه آمده، تکميل شود