تست انگيزه پيشرفت (بهارگاوا)

19

نمره شما از این آزمون

طبقه نمرات پسران نمرات دختران
بالا 23 و بالاتر 23 و بالاتر
بالاتر از متوسط 19-22 20-22
متوسط 17-18 17-19
پایین تر از متوسط 14-15 14-16
پایین 11-14 11-13


طبقه پايين : نشان دهنده عملکرد بسيار پائين تر از حد معمول است.

پائين تر از متوسط: عملکرد كمی پائين تر از حد معمول است.

متوسط: عملکرد در حد متوسط كه قابل ذكر نيست.

بالاتر از متوسط: عملکرد بالاتر از متوسط كه تا حدودی قابل توجه است.

بالا: عملکرد فوق العادهای كه قابل توجه است.

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF