مشخصات تست ادراک خویشتن :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

 

ادراک خویشتن
این پرسشنامه مشتمل بر هشتاد سوال است. به هر سوالی که در مورد شما صدق می‌کند پاسخ بله بدهید و در غیر اینصورت پاسخ خیر. تا حد امکان پاسختان خودانگیخته و صادقانه باشد. به میزانی که با خود صادق باشید، نتایج معتبر و درست تر خواهند بود.