پشتیبانی تست‌شو

تست ادراک خویشتن

براساس نتایج این تست افراد در چهار گروه قرار می‌گیرند

نمرات بين 0 تا 6 حاكي از نگرش‌ها، احساسات و رفتارهايي است كه به ندرت در قبال خودتان و ديگران داريد.

نمرات بين 7 تا 13 نشان ميدهد اغلب در مورد خود و ديگران چگونه ميانديشيد، چـه احـساسي داريـد و چگونـه رفتار ميكنيد.

نمرات بين 20 تا 41 در هر ستون بيانگر نحوه جارى و متداول انديشه، احساس و رفتار شما در برابر خود و ديگران ميباشد.

گروه اول؛ بخش منفعل

نمره شما در این گروه : 7

گروه دوم؛ بخش بازیگرانه

نمره شما در این گروه : 9

گروه سوم؛ بخش پرخاشگر

نمره شما در این گروه : 6

گروه چهارم؛ بخش قاطع

نمره شما در این گروه : 15

تست ادراک خویشتن

ویژگی‌های‌ کلیدی‌ نگرش منفی‌ و رفتار انفعالی‌ (من‌ خوب نیستم‌ - تو خوب هستی‌)

چنانچه‌ حداکثر یا یکی‌ از بالاترین‌ نمرات شما حاکی‌ از منفعل‌ بودن است‌ پس‌ برخـی‌ یـا همـه‌ ویژگی‌هـای‌ زیـر در مورتان صادق می‌باشد.

1. نداشتن‌ اعتماد به‌ نفس‌ و داشتن‌ عزت نفس‌ پایین‌.

2. احترام نگذاشتن‌ به‌ خویش‌.

3. خود را خوار شمردن.

4. داشتن‌ احساسات و افکار منفی‌ در مورد خود.

5. احساس حقارت کردن هنگام مقایسه‌ خود با دیگران

6. احساس گناه کردن در مقابل‌ سایرین‌.

7. بی‌انگیزه بودن.

تست ادراک خویشتن

ویژگی‌های‌ کلیدی‌ نگرش منفی‌ و رفتار بازیگرانه‌ (من‌ خوب نیستم‌ - تو خوب نیستی‌)

اگر حداکثر نمره یا یکی‌ از بالاترین‌ نمرات شما با این‌ عنوان منطبق‌ است‌ پس‌ برخی‌ یا همه‌ ‌ویژگی‌ها‌ زیر احتمالاً در موردتان صدق می‌کند.

1. نداشتن‌ اعتماد به‌ نفس‌ و داشتن‌ عزت نفس‌

2. احترام نگذاشتن‌ به‌ خویش‌ و سایرین‌.

3. بی‌اعتماد و بد گمان بودن به‌ انگیزه‌های‌ دیگران.

4. احساسات و افکار منفی‌ درباره خود و سایرین‌ داشتن‌.

5. در مقابل‌ دیگران بسیار محتاط بودن.

6. بی‌صداقت‌ و غیر صریح‌ بودن.

7. دو دل بودن در باور کردن سخن‌ غیر

8. افسرده و بی‌انگیزه بودن.

تست ادراک خویشتن

ويژگي‌هاى كليدى نگرش منفي و رفتار پرخاشگرانه (من خوب هـستم - تـو خـوب نيـستي)

در صورتي كه حداكثر نمره يا يكي از بالاترين نمرات شما گوياى پرخاشگرى اسـت برخـي يـا همـه خصوصيات زير را در خود مي‌يابيد.

1. نداشتن اعتماد به نفس و داشتن عزت نفس پايين.

2. بي‌احترامي كردن به ديگران.

3. كم انگاشتن سايرين.

4. احساس برترى كردن.

5. ميل به تسلط بر ديگران و موقعيت‌ها داشتن.

6. بي‌توجه بودن به عقايد و احساسات ديگران.

7. احساس خشم كردن نسبت به ديگران و سرزنش كردن آنان.

8. بي‌اعتنا بودن به سخن و تقاضاى افراد.

9. ناديده انگاشتن بازخوردها.

تست ادراک خویشتن

ويژگي‌هاى كليدى نگرش مثبت و رفتار قاطع (من خوب هستم - تو خوب هستي)

اگر حداكثر نمره يا يكي از نمرات بالاى شما مربوط به اين بعد از پرسشنامه است واجـد همـه يـا برخي از خصوصيات زير هستيد.

1. اعتماد به نفس و عزت نفس بالا داشتن.

2. احترام گذاشتن به خود و ديگران.

3. پذيرش مسئوليت در قبال رفتار خود.

4. تمايل به باز خورد گرفتن از ديگران.

5. توجه كردن به احساس و عقايد ديگران.

6. صادق و صريح بودن.

7. مسئوليت پذير بودن در قبال وظيفه.

تست ادراک خویشتن