مشخصات پرسشنامه رغبت میشل گوکلن :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

در هر سطر این پرسش نامه، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می‌شود. فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید. در انتخاب فعالیت ها، استعداد یا تحصیلات لازم برای انجام دادن آن ها را در نظر نگیرید، تنها ذوق شخصی خود را در نظر بگیرید. اگر هیچ فعالیتی مورد علاقه شما قرار نگرفت، سعی کنید در بین آن‌ها فعالیتی را انتخاب کنید که بیش از سه فعالیت دیگر مورد علاقه شماست. زیاد فکر نکنید، اولین پاسخی را که به ذهنتان می رسد، انتخاب کنید.

 

رغبت های شغلی میشل گوکلن

 

هدف این پرسشنامه سنجش رغبت‌های افراد است و بر اساس نتایج تحلیل پرسشنامه، مشاغل مناسب و سرگرمی‌های مربوط به هر فرد را بر اساس رغبت‌های وی مشخص می‌نماید.