پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

تفسیر نتیجه آزمون

می توان گفت که رغبت‌های اول بیشتر در جهت فعالیت های درون گرایی است، فعالیت هایی که به صبر و حوصله زیاد، دقت و تفکر نیاز دارند. او در اجتماعاتی که از تعداد زیادی از افراد تشکیل می شود، اجتماعاتی که در آنها باید پیچ و خم های زیادی انجام داد تا مورد قبول واقع شود، احساس راحتی نمیکند. او دوست دارد در آرامش و در حالت خودمانی کار کند.

صبر و حوصله زیاد

افرادی که در قطب مثبت این عامل قرار می گیرند، کسانی هستند باعلاقه مندی به جامعه انسانی. اجتماع خواهی ادواری خوها با حرارت و توام با هم احساسی است که می تواند غمگینانه با شادمانه باشد، نوعی هم احساسی که تشریک مساعی فعال در آن از برجستگی خاصی برخوردار نیست. آنها به خواسته های دنیای بیرونی با شدت بیشتری پاسخ می دهند، در آزمون های زمان واکنش تحت تاثیر محرک های مختل کننده قرار می گیرند و در رفتارشان هیجان خود را به آسانی ابراز می دارند. هنگام درگیری با مشکلات، ادواری خوها دیگران را به کمک می طلبند. به علاوه این عامل بیانگر توجه به نیازهای دیگران، ابراز هیجانی، رفتار دوستانه، تمایل به بودن با مردم و گرایش به پیوستن به فعالیت های گروهی است. نمرهی خیلی بالا بیانگر بعضی از جنبه های منفی مانند ناپایداری هیجانی، وابستگی و ناراحتی از تنها بودن است.

مشاغل مناسب:

تحقیق علمی

حسابداری

سرگرمی ها:

مطالعه

کارهایی که به پشتکار نیاز دارند

کارهای ظریف

تعمیر وسایل دقیق

ملاقات‌های منظم و از قبل تعیین شده با دوستان صمیمی و نادر

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF