مشخصات آزمون مهارت زندگی :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

توضیحات تست:

مهارت‌های زندگی عبارت است از آن نوع مهارت‌های اجتماعی و شخصی که کودکان و نوجوانان باید آن‌ها را یاد بگیرند تا بتوانند در ارتباط با خود، با انسان‌های دیگر و با کل اجتماع، به طور مؤثر، شایسته و مطمئن عمل نمایند.
پرسشنامه مهارت های زندگی

 

پرسشنامه مهارت زندگی شامل 142 سوال بوده و 19 خرده مقیاس را تشکیل میدهد که این خرده مقیاس ها به شرح زیر است:
 1. خودآگاهی
 2. داشتن هدف در زندگی
 3. مهارت‌های مربوط به ارتباطات انسانی
 4. روابط بینفردی
 5. تصمیم‌گیری
 6. بهداشت و سلامت روان
 7. بهداشت و سلامت جسمانی
 8. مهارت‌های حل مسئله
 9. مهارت‌های مشارکت و همکاری
 10. تفکر خلاق (خلاقیت)
 11. تفکر انتقادی
 12. نشان دادن مسئولیت‌های فردی
 13. درک و ارتقای اصول آزادی، عدالت و تساوی
 14. شرکت در فعالیت‌هایی که منافع را بهبود می‌بخشد
 15. نشان دادن رفتارهای اجتماعی
 16. شهروند جهانی شدن
 17. مهارت‌های حرفه‌ای
 18. مهارت‌های مربوط به رعایت و بکارگیری نکات ایمنی
 19. مهارت‌های استفاده از فناوری اطلاعات