بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

سامانه ارزیابی تست شو

با ساخت سامانه ارزیابی سازمانی در تست شو به سازمان خود کمک کنید در جهت پیشبرد اهداف خود حرکت کند.

از جمله امکانات سامانه ارزیابی سازمانی تستشو:

- عارضه یابی فردی و گروهی سازمان

- بررسی و گزارش نرخ ترک کار

- بررسی و گزارش میزان تعهد سازمانی

- بررسی و گزارش میزان وجدان کاری

- مؤلفه‌های انگیزشی در سازمان

- بررسی ویژگی‌های فردی تمام پرسنل

- ارائه گزارش و آنالیز جامع اختصاصی از سازمان

- بررسی کارجو بر مبنای ویژگی های جایگاه شغلی مدنظر