بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

14

نمره شما از این آزمون

نمره كل يعنی نمرهای كه از مجموع سئوالات به دست میآيد اگر بالا باشد نشانگر انگيزه پيشرفت بالا و نمرات پائين بيانگر انگيزه پيشرفت پائين در فرد میباشد.
دانلود PDF