بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

30

نمره شما از این آزمون

هرچه امتیاز کسب شده در این آزمون بیشتر باشد رضایت از خود نیز بیشتر است

شما از زندگی خود راضی هستید، اگرچه شاید به همان اندازه که هستید نمی دانید. با این حال ، فاقد جاه طلبی نیستند، شما هرگز نمی خواهید این بلند پروازی ها را با ریسک به خطر انداختن خوشی ها و روش زنمدگی بما ثبات خویش که بعضی نزدیک ترین و یا دورترین هستند، دنبال کنید. اگر چمه گماهی اوقمات ایمن فکمر در مغزتمان شکل می گیرد که می توانستید موفق تر باشید و گاهی به این نتیجه می رسید که این کار خسته کننده است

علیرغم این، می دانید که به طور کلی آرزوهای شما به ثمر رسیده اند و بنابراین دلیلمی واقعمی بمرای تغییمر وجود ندارد، حتی اگر سایر مردم از جمله دوستان، والدین، معلمان و همکاران شما مشتاق باشند به شما بگوینمد کمه در مورد زندگیتان چه باید بکنید. در واقع زندگی شما و اهداف شما تنها اهمیت دارند، وقتمی اینهما بمرای شمما مهمم است بنابراین مهمترین چیز روشی است که خود در زندگی پیش گرفته اید

 

دانلود PDF