بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

کهن الگوهای بیداری قهرمان درون

کهن الگو ها شخصیت ها و ساختارهای درونی هستند که در سمبل ها نقش ها و الگوهای فرهنگ های مختلف از قدیم شناسایی و مطرح شده اند. این تست شخصیت شمارو در 12 الگو می سنجد که درک آنها شمارا با استعدادهای نهفته خودآشنا می‌کند ،دلیل و ارزش های اصلی زندگی‌تان را به شما نشان می‌دهد و به میزان همدردی و همدلی شما نسبت به دیگران می‌افزاید.
جستجوگر | آزمون کهن الگو

27

نمره

الگوی فعال
حاکم | آزمون کهن الگو

27

نمره

الگوی فعال
جادوگر | آزمون کهن الگو

25

نمره

الگوی فعال
جنگجو | آزمون کهن الگو

24

نمره

الگوی فعال
فرزانه | آزمون کهن الگو

24

نمره

الگوی فعال
نابودگر | آزمون کهن الگو

23

نمره

درصورت نیاز
آفرینش گر | آزمون کهن الگو

23

نمره

درصورت نیاز
دلقک | آزمون کهن الگو

23

نمره

درصورت نیاز
عاشق | آزمون کهن الگو

21

نمره

درصورت نیاز
یتیم | آزمون کهن الگو

17

نمره

الگوی غیر فعال
بیگناه | آزمون کهن الگو

16

نمره

الگوی غیر فعال
حامی | آزمون کهن الگو

15

نمره

الگوی غیر فعال

نمای کلی

ردیف عنوان درصد شدت شرح شدت
1 جستجوگر 90 الگوی فعال این موارد فعالترین کهنالگوهای شما در زندگی حال حاضر شما هستند. اگر نمرهای در این سطح ندارید، بالاترین نمرات شما در سایر سطوح فعالترین کهنالگوهای شما بهحساب میآیند.
2 حاکم 90 الگوی فعال این موارد فعالترین کهنالگوهای شما در زندگی حال حاضر شما هستند. اگر نمرهای در این سطح ندارید، بالاترین نمرات شما در سایر سطوح فعالترین کهنالگوهای شما بهحساب میآیند.
3 جادوگر 83 الگوی فعال این موارد فعالترین کهنالگوهای شما در زندگی حال حاضر شما هستند. اگر نمرهای در این سطح ندارید، بالاترین نمرات شما در سایر سطوح فعالترین کهنالگوهای شما بهحساب میآیند.
4 جنگجو 80 الگوی فعال این موارد فعالترین کهنالگوهای شما در زندگی حال حاضر شما هستند. اگر نمرهای در این سطح ندارید، بالاترین نمرات شما در سایر سطوح فعالترین کهنالگوهای شما بهحساب میآیند.
5 فرزانه 80 الگوی فعال این موارد فعالترین کهنالگوهای شما در زندگی حال حاضر شما هستند. اگر نمرهای در این سطح ندارید، بالاترین نمرات شما در سایر سطوح فعالترین کهنالگوهای شما بهحساب میآیند.
6 نابودگر 76 درصورت نیاز هر زمان به این کهنالگوها نیاز داشته باشید میتوانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهنالگوها تعیینکننده نگرش شما به جهان نیستند )مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند(.
7 آفرینش گر 76 درصورت نیاز هر زمان به این کهنالگوها نیاز داشته باشید میتوانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهنالگوها تعیینکننده نگرش شما به جهان نیستند )مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند(.
8 دلقک 76 درصورت نیاز هر زمان به این کهنالگوها نیاز داشته باشید میتوانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهنالگوها تعیینکننده نگرش شما به جهان نیستند )مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند(.
9 عاشق 70 درصورت نیاز هر زمان به این کهنالگوها نیاز داشته باشید میتوانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهنالگوها تعیینکننده نگرش شما به جهان نیستند )مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند(.
10 یتیم 56 الگوی غیر فعال این گروه از کهنالگوها در زندگی حال حاضر شما بیان نمیشوند و به همین دلیل ممکن است در درک افرادی که آنها را به نمایش میگذارند مشکل داشته باشید.
11 بیگناه 53 الگوی غیر فعال این گروه از کهنالگوها در زندگی حال حاضر شما بیان نمیشوند و به همین دلیل ممکن است در درک افرادی که آنها را به نمایش میگذارند مشکل داشته باشید.
12 حامی 50 الگوی غیر فعال این گروه از کهنالگوها در زندگی حال حاضر شما بیان نمیشوند و به همین دلیل ممکن است در درک افرادی که آنها را به نمایش میگذارند مشکل داشته باشید.
تایپ های کهن الگو

توضیحات کهن الگوهای فعال شما

جستجوگر

سانتیاگو» چوپان اسپانیولی، داخل حیاط کلیسایی قدیمی و متروکه از خواب پرید. بیدرنگ به جستجوی کسی پرداخت که بتواند خوابی را که اکثر شبها سراغش می آمد تعبیر کند. در این رؤیا کودکی نزد سانتیاگو آمده و از گنجی که روبه روی اهرام به خاک سپرده شده بود خبر می داد. به تشویق مقبر سانتیاگو در پی گنج راهی سفر شد. او هرچه داشت فروخت و به آفریقا مسافرت کرد. مشکلات بسیاری در راه رسیدن به این هدف وجود داشت. در آفریقا راهنمایی استخدام کرد، اما او تمام پولهای سانتیاگو را دزدید و فرار کرد. خوشبختانه شانس با سانتیاگو همراه شد و در یک فروشگاه کریستال شغلی دست و پا کرد. دیری نگذشت که استعداد او در فروشندگی نمایان گردید و موفق شد کمک قابل توجهی به کار ارباب خود کند. پس از گرفتن سهم و حقوقش به قصد عبور از کویر به کاروانی ملحق شد. کار دشوار و خطرناکی بود چرا که قبایل مختلف در نزدیکی آنها و گوشه و کنار صحرا با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند. در این سفر با پیشوای کیمیاگری آشنا شد و فنون زنده ماندن در کویر و گریختن از چنگ مهاجمان را فرا گرفت.

سرانجام به مقصد رسید و جلوی اهرام به حفاری مشغول شد. ناگهان سه مرد ظاهر شدند، او را کتک زدند و پولهایش را گرفتند. سانتیاگو دلیل حضورش را در آن محل بازگو کرد، ولی مردها به او خندیدند و یکی از آنها گفت: «خب من هم گنجی به خواب دیده ام که در حیاط کلیسای متروکهای در اسپانیا خاک شده است، ولی مثل تو احمق نیستم که به خاطر یک خواب به آن کشور بروم». با شنیدن این جمله، چوپان به محل واقعی گنج پی برد. فورا به کشورش بازگشت و طلاها را زیر خاک حیاط همان کلیسای متروکه به دست آورد. گنجهای راستین همیشه در حیاط خلوت خود انسان نهفته است. برای شناخت خود و توانایی هایمان همیشه سفری لازم است. در این راه به عظمت و قدرت درونی ای که فکرش را هم نمی کردیم نائل می شویم. گنج راستین نیز همیشه درون وجود خودمان قرار دارد.

برگرفته از کتاب «کیمیاگر» نوشته پائولو کوئیلو

این حکایت دغدغه اصلی جستجوگر» را نشان می دهد که علتش از یک سو علایق مادی و از سوی دیگر داشتن معنا و هویت درون است. این دغدغه اغلب پس از شناختی صحیح و عمیق از هویت خویشتن که از طریق تجربه و ماجراجویی در دنیای بیرون به دست می آید، کاهش می یابد و از بین می رود

ویژگی های این کهن الگو

جستجوگر» برای یافتن پاسخ کنجکاوی های عمیقش و برطرف کردن نیاز درونی اش ماجراجویی می کند. او از یک سو می خواهد هم رنگ جماعت باشد و از سوی دیگر خواستار رسیدگی و پاسخگویی به نیازهای درونی و فردی خویشتن است. از طرفی از تنهایی گام نهادن در راه رشد فردیت می ترسد و از طرف دیگر از پوچی دنبال کردن زندگی ای که به نیازهای درونی و منحصر به فرد او پاسخ نگوید وحشت دارد.

کهن الگوی «جستجوگر» توان ماجراجویی، اکتشاف و پاسخگویی به نیازها و خواسته های منحصر به فرد ما را به ارمغان می آورد.

موضوع اسطوره ای داستان
 1. جستجوگر» وضعیت محدود و خسته کننده ای را ترک گفته و راهی نوعی سفر درونی یا بیرونی می شود. به عنوان مثال می توان از هری پاتر که زندگی بی روح، بسته و آزاردهنده منزل اقوامش را ترک می کند یاد کرد. «جستجوگر» ممکن است پس از ماجراجویی های
 2. بسیار بالاخره مکان و مردمی راکه به آن ها احساس تعلق می کند بیابد ویا در این راه با  شکست و عواقب منفی مواجهه شود
 3. جستجوگر ممکن است به اجبار وارد مسیری شود مانن درتی در جادوگر از ) و یا اینکه به خواست خود این کار را انجام دهد
 4. جانی اپلیسید. برخی از اطرافیان «جستجوگر» او را همراهی می کنند و برخی دیگر ان راه او می شوند
 5. سایر قصه هایی که به «جستجوگر ربط پیدا می کنند : 
 6. داستان هایی که حول جستجوی بی امان شخصیت اصلی آنها به دنبال چیزی و یا علاقه ای شکل می گیرند. حکایت های مربوط به پژوهش، زیارت و یا سفرنامه ها از این قبیل هستند. به عنوان مثال می توان از «جان اشتاین بک» و «مسافرت با چارلی و یا «مارک توین» و «ماجراهای هاکلبری فین» یاد کرد.
 7. داستان هایی که به بلوغ و کسب تجربه مربوط می شوند و طی آنها جوانی به مسافرت می رود و رفته رفته آزموده و پخته می شود (هاکلبری فین). در این راه جستجوگر» افکاری را که در گذشته به او توصیه کرده اند زیر سؤال می برد، اندیشه و عقاید خود را شکل می دهد و مستقل و خودکفا می شود. در نهایت ممكن است از گذشته و ریشه های خود دوری ورزد یا اینکه آنها را حفظ کند و نزدشان
 8. باز گردد. و روایت های دردناک کسانی که همیشه گوشه گیرند، چرا که جایی برای راه و ارزش های فردی خود در اجتماع و محیط زندگی شان نمی یابند. حکایت کسانی که از همسانی و مشابهت وحشت دارند به این دسته از داستانها مربوط می شود.
 9. داستان هایی که قهرمان آنها به خاطر اتفاق بسیار ناگواری مجبور به ترک منزل شده و به ناچار دنبال خانه جدیدی است که بتواند در آنجا اصالت داشته باشد. به عنوان مثال می توان از «جادوگر آز» نام برد. در این گونه حکایتها چنانچه قهرمان به خانه اولیه باز گردد، آنجا را دگرگون می یابد، چرا که تغییر مهمی در وجود خود او رخ داده است. به عنوان مثال در انتهای داستان «جادوگر آز»، ایالت کانزاس
 10. در نظر ڈرتی متفاوت می نماید زیرا خود او در حین سفر اسطوره ای تغییر یافته است. داستان هایی که به رقابت و سنجش توانایی های فردی مربوط می شوند. به عنوان مثال می توان از  از حکایت هایی یاد کرد که شخصیت اصلی آنها هدف خود را سنجیدن
 11. توانایی اش در کاری مانند کوهنوردی، جهانگردی و یا توانگری قرار می دهد.
 12. داستان هایی که در مورد احضار عده ای برای انجام نوعی جستجو هستند به عنوان مثال در افسانه های شاه آرتور همه شوالیه ها برای یافتن جام مقدس به جنگل فرستاده می شوند. هر یک از شوالیه ها راه منحصر به فرد خود را پیش می گیرد. سرانجام برخی از آنها راه معنوی و اسطوره ای زندگی خود را پیدا می کنند، در حالی که عده ای دیگر در این امر موفق نشده و بی هدف پرسه می زنند.
تصویر ها

 نقش های جستجوگر» شامل افق، کوهستان، نردبان و انسانهایی که به نقطه دوردستی می نگرند یا از عموم مردم فاصله می گیرند، می شود.

هدايا

حسن ها و مهارت های اصلی جستجوگر» استقلال کامل، زندگی فعال و پرماجرا و کنجکاوی سرشار است.

جستجوگر و اجتماع

 بسیاری از افراد که علایق فردی خود را دنبال می کنند، تنبیه یا تبعید می شوند.

جستجوگر» به فضا و آزادی کافی برای پژوهش و اکتشاف نیاز دارد، بدون اینکه دیگران از او برنجند یا احساس دوری کنند. پدرها و مادرها اغلب خواهان این هستند که فرزندان به حرف های شان گوش دهند و طبق میل آنها رفتار کنند. ولی نیاز نوجوانان این است که پدر و مادر هویت و استعدادهای راستین آنها را هر چه که باشد، بشناسند، بپذیرند پشتیبانی کنند و دوست داشته باشند.

در طبیعت

هر دانه برف، هر حشره هر ستاره و هر دریایی در مسیر و مسئولیتی منحصر به فرد دارد

زندگی هر موجودی  دارای مقصد و هدف است و از طرف دیگر دارای نیرو و انگیزه رسیدن به  آن اهداف است. استعداد طبیعی جستجوگر یافتن و پرداختن به سرنوشتی یگانه، پر معنا و ارزشمند است.

در معنویت

 جستجوگر» دیگران را در یافتن روشنای و ندای درونی خود یاری می دهد سفر جستجوگر می تواند به اتفاق کسانی که می خواهند معنویت را در وجود خود احساس کند  صورت گیرد، اما اغلب سفر و خوداگاهی او به تنهایی انجام می شود.

در مدیریت

جستجوگر» مستقل، پر شور و هیجانی است و اغلب انفرادی عمل می کند. او معمولا آماده امتحان کردن و انجام کارها و برنامه های تازه است. از آنجا که نمی خواهد احساس کند کسی او را در قفس قرار داده است، برای استقلال دیگران نیز تا زمانی که کارها را به خوبی پیش می برند، ارزش قائل می شود. برعکس خیلی ها که از تغییرهای سریع و غیرقابل پیش بینی دنیای امروز واهمه دارند، «جستجوگر» این دگرگونی ها را دوست دارد. او تازه ها و ناشناخته ها را به کهنه ها و امتحان شده ها ترجیح می دهد. به همین دلیل جستجوگرها» اغلب کارآفرین بوده و همیشه دنبال اطلاعات، وسایل و استعدادهای جدید هستند.

اگر کهن الگوی جستجوگر در وجود شما فعال باشد همیشه جای دیگری هست که چمنش به نظرتان سبز تر می رسد.

جستجوگر تکامل یافته

اگر جستجوگری» تکامل یافته اید، ماجراجویی، استقلال و خودکفایی مثبت و ارزشمندی را از خود نشان می دهید. حاضر نیستید تکراری یا ماشینی زندگی کنید و همیشه در حال جستجو و یافتن تجربه ها و امکانات جدید هستید. پیرو دیگران و نظرعموم نیستید و ترجیح می دهید هویت و راه منحصر به فرد و مناسب خود را پیدا کنید  پر انگیزه و پرشورو شوق هستیدو ستنی رفتار نمی کنید، از توانایی هایتان برای پیشرفت در اهداف فردی خود از کوهنوردی گرفته تا امور مالی یا معنوی، به خوبی استفانده می کنید، همواره خواستار اوج گرفتن و وفادار ماندن به هویت شخصی خود هستید

چالش های جستجوگر

انباید به یک پیئرین " دائمی که حاضر نیست بزرگ شود، مسئولیت بپذیرد یا تعهد بدهد تبدیل شوید، استقلال طلبی و آزادمنشی جستجوگر، اغلب باعث می شود عزیزانش از او برنجند و احساس کنند به آنها بی اعتنایی می شود. جستجوگر ، افراطی می تواند از تکروی و استقلال عبور کند و به یک فرد غیر عادی و منزوی تبدیل شود. ضدیت های این اشخاص أغلب اطرافیان را به عقب رانده و دور می کند.

مقابله با مشکلات

در این باره گرایش شما حرکت کردن و پشت سر گذاشتن مشکلات است. دارای توانایی قابل توجهی در جستجوی گسترده در زمینه های مختلف و یافتن راه حل های جدید و مؤثری هستید که دیگران نمی شناسند یا حاضر نیستند به آنها اعتماد کنند.

نظر دیگران ماجراجویی، کمال و یگانگی شما نظر دیگران را به خود جلب می کند. از سوی دیگر ممکن است احساس کنند نسبت به آنها بی اعتنا و بی وفا هستید و حاضر به همکاری نیستید

آنچه توجه جستجوگر را به خود جلب می کند

به چیزهای تازه و خارق العاده توجه می کنید. نسبت به مسائل، محدودیت ها و نارضایتی های زندگی تان آگاه هستید و رسیدگی به آنها را هدف پژوهش های آینده خود قرار می دهید. در گروه ها به خصوصیات متفاوت خود و اینکه چگونه دیگران برای

هم رنگ جماعت شدن از علایق فردی خود چشم می پوشند، نگاه می کنید. ممکن است خوبی ها و نعمت هایی که جلوی پای تان قرار گرفته اند یا کسانی که شما را باهمه تک روی هایتان می پذیرند، نداشته باشید.

می خواهید این گونه دیده شوید

می خواهید سایرین شما را متفاوت تازه و هیجان انگیز بیایند به همین دلیل علاقه ای به معمولی یا پیرو بودن نشان نمی دهید.

کارهایی که برای جستجوگر مفید است
 • تماس و ارتباط با کسانی که به آنها احترام می گذارید
 • لذت بردن از نعمت های زندگی در زمان حال و از خود مسیر، نه فقط زمان دست یابی به هدف
 • یافتن راه صحیح برای ابراز و به کار بستن استعدادها و علایق فردی خود در اجتماع
 • آگاهی نسبت به این مطلب که برای حفظ هویت همیشه لازم نیست متفاوت باشید
 • ایجاد تعادل و توازن بين ارزش ها و توانایی های جستجوگر» و «عاشق»
اگر کهن الگوی جستجوگر در شما بسیار ضعیف است

در این صورت یک یا چند گرایش زیر درباره شما صدق می کند. آنها را در زیر شناسایی کنید:

 • برای پذیرفته شدن، خواسته ها و عقاید خود را نادیده میگیرید
 • از مسافرت و تجربه های جدید دوری می ورزید.
 • از تفکر درباره خود، خواسته ها و اعتقادات تان اجتناب می کنید.
 • رفتار کسانی که همیشه می خواهند با دیگران متفاوت باشند شما را می آزارد.
 • حال فرصتی برای شناخت خود و خواسته های اصلیتان نداشته اید.
 • آموخته اید و بر این باورید که توجه و تمرکز روی خواسته های فردی، عملی خودخواهانه و نادرست است.

   

   

حاکم

سالها قبل مردم سرزمین کهن و دورافتاده ای به فلاکت، کسالت و یأس دچار شده بودند. شهروندان سلامت و نجات مرزوبوم شان را به سلامت پادشاه آن کشور وابسته می دانستند. فکرشان این بود که بدبختی کنونی ملت مربوط به جراحت و بیماری جسم و روان فرمانروا است. افسانه ای بود که این اوضاع اسفناک و بیماری شاه را پیش بینی کرده بود و از شوالیهای خبر می داد که ندانسته با مطرح کردن دو سؤال، شاه را شفا می بخشید و رفاه را به مملکت باز می گرداند.

در همین هنگام در قصر شاه آرتور، جوانی به نام پارسیفال مشغول گذراندن دوره شوالیه گری بود. پارسیفال زودباور و روستایی بود. مانند یک کودک پنج ساله مدام سؤال می کرد و اطرافیان از او خواسته بودند که دیگر هرگز پرسش بیهوده به زبان نیاورد. به مرور زمان شوالیه قابلی شد و دیری انگذشت که در مسیر سرزمین پادشاه بیمار قرار گرفت. پارسیفال توسط پادشاه به شام دعوت شد و از همان ابتدا کنجکاوی شدیدی درباره کسالت پادشاه و جام سحرآمیزی که غذا و نوشیدنی مورد علاقه همه مدعوین را مهیا میکرد داشت. ولی از آنجا که پارسیفال از پرسیدن سؤال منع شده بود و می خواست شوالیه خوبی باشد پرسشی مطرح نکرد. مردم بسیار ناامید شدند و اسب شوالیه جوان را زین کردند و او را پس فرستادند. چند سال بعد پارسیفال متوجه اشتباه خود شد و با اینکه نتیجه تصمیمش را نمی دانست برای پرسیدن دو سوالی که ذهنش را به خود مشغول کرده بود نزد آن پادشاه بازگشت.

پارسیفال با احساس همدردی پرسید: «عمو جان! ناخوشی ات چیست؟» وچه کسی جام را تعارف میکند؟» دیری نگذشت که پادشاه شفا.

شاه شفا یافت و مردم نیز خوشبختی و شادکامی خود را بازیافتند

برگرفته از کتاب های «اسطوره های زندگی و دگرگونی اسطوره ها در طول تاریخ جوزف کمپبل و «ماجراهای رمانتیک کر تین دو ترویز» نوشته د یو ید ستین

در این روایت دو پرسش پارسیفال می تواند سلامت را به پادشاه (و خود پارس بازگرداند. نخستین سؤال، قلب انسان را گرم می کند و باب همدردی راستین و رابط نزدیک را می گشاید. پرسش دوم به پادشاه یادآوری می کند که درد و بیماری او ناشی از جدایی و گسستگی از روح و نهادش است. پس از بازیابی خود و برقراری یک رابطة عمیق درونی، سلامت و توانمندی شاه باز می گردد. یکی از موضوع های اصلی این داستان و همچنین کهن الگوی «حاكم»، آگاهی نسبت به ارتباطی است که میان دنیای درون و بیرون وجود دارد. اگر درون مان احساس درستی داشته باشیم، بهتر می توانیم به درست کردن دنیای بیرون بپردازیم.

 

 

ویژگی های این کهن الگو

کهن الگوی «حاکم» در افراد صاحب اختیار و کسانی که مسئولیت مدیریت سازمانها و خانواده ها را می پذیرند دیده می شود. کسانی که به این مسئولیت ها ارج می نهند و آنها را به خوبی انجام می دهند، اغلب با قدرت، مزایا و وسوسه های گوناگونی مواجه می شوند. «حاکم» باید تصمیم بگیرد از فرصت های موجود برای سودجویی شخصی استفاده کند یا در راه مصلحت و رفاه عمومی. کهن الگوی «حاكم» فرصتی است برای اعلام ریاست و شکل دادن به زندگی ای که با ارزش های فردی مان مطابقت دارد.

موضوع اسطوره ای داستان
 1. گرداندن امور یک خانواده، گروه، سازمان یا کشور مسئولیت بزرگی است و کهن الگوی حاکم» در زندگی نامه ها، وقایع تاریخی، فیلم ها و کتاب های متعددی به نمایش گذاشته شده است. داستان اغلب با عده ای که هستی و رابطه آنها به علت نابسامانی اوضاع حکومت بد و کمبود منابع و استعدادهای لازم به خطر افتاده است، آغاز می شود  
 2. در نهایت به موفقیت یا شکست حاکم در بهبود این وضعیت ختم می شود .
 3. پیروزی  او با برقراری نظم، هماهنگی، ، آسایش و رفاه گروه همراه خواهد بود. شاه آرتور ازمعروف ترین نمونه های اسطوره ای کهن ، الگوی (حاکم، است
 4. سایر روایت هایی که به (حاکم» مربوط می شوند .
 5. داستان هایی که شخصیت اصلی مسئولیت مردم خود را می پذیرد یا برعکس، منکر آن می شود
 6. ( اليزابت، شاه شیر یا شاهزاده هال در هنری چهارم اثر شکسپیر).
 7. حکایات افراد عادی اجتماع که برای به ثمر رساندن وظایف خود در نقش پدر، مادر کارمند، همسایه یا مدیر تلاش و فداکاری می کنند.
 8. روایت های مصیبت بار که نشان دهنده تضعیف و تخریب خانواده، سازمان یا کشور به دلیل خودخواهی، فساد یا استبداد «حاکم» هستند. بسیاری از تراژدی های یونان باستان از این دسته است. نمونه های دیگر شامل شایعه هایی است که درباره رفتار و زندگی اشخاص مشهور می شنویم. در عین حال در پاره ای از این داستانها (حاکم) اشتباهات خود را جبران می نماید (تلاش «مارتا استیوارت» در بازسازی شرکت تجاری خود پس از رهایی از زندان).  
 9. روایت رهبرانی که در تبعید فعالیت می کنند (رابین هود) یا مبارزانی که سرانجام در برپا کردن یک حکومت عادلانه توفیق می یابند. حکایت های پرمعنایی که در آنها پادشاهی توانایی خود را از دست میدهد و داوطلبانه مقام خود را کنار می گذارد. این داستانها تأثیری که شاه و مردمش بر یکدیگر می گذارند و این مطلب را که یک «حاكم» ضعيف نمی تواند پاسخگوی نیازهای ملت خود باشد بازگو می کنند. در نتیجه پادشاهان بیبنیه و بی کفایت باید کنار گذاشته شوند. در این موارد فکر و امید مردم این است که یک فرمانروا یا هیئت تازه، لایق و عادل در بازگرداندن صلح، عدالت، سازندگی و رفاه عمومی موفق خواهند شد.
 10. روایت پیشوایان نمونه ای که مردم را در به کارگیری ارزشمندترین توانایی های خود تشویق و راهنمای می کنند و دامنه تأثیر مثبت خود را به تمام جهان گسترش می دهند. به نلسون ماندلا فکر کنید که بزرگواري بخشش و همکاری با کسانی که او را بیست و هفت سال تمام به زندان انداختند از خود نشان داد. عدالت، خیرخواه گشاده دستی او در یافتن یک راه صلح جویانه برای پایان دادن به نظام آپارتایدا افریقای جنوبی بسیار مؤثر واقع شد.
تصویرها

نقش های «حاکم» شامل زیورآلات، لباس های گران قیمت، اطاق های مجلل تصویرها ساختمان های باشکوه، اشکال مربع و مستطیل، رنگ بنفش و سایر رنگ های غنی و اشرافیانی است که باوقار و آهسته حرکت می کنند.

هدایا

مهارت های «حاکم» شامل مدیر و صاحب اختیار بودن، داشتن ارزش های والای فردی مسئولیت پذیری، آگاهی درباره نظر دیگران نسبت به خود و رفتار سیاستمدارانه است.

حاکم و اجتماع

 جامعه نیازمند شهروندان و همچنین مدیران لایق و سیاستمدار است. از سنین پایین و ابتدای دوران تحصیل، مسئولیت های زندگی شروع می شود و توجه به جایگاه و نقش مهم مدیر در پیشرفت فردی و اجتماعی، کارایی قابل توجهی پیدا می کند. سنجش تأثیر افکار و رفتار ما روی اطرافیان، اجتماع و سازمان ها اهمیت ویژه ای دارد.

در طبیعت

 انرژی «حاکم» با قوانین طبیعی هماهنگ است. به همین دلیل کم اهمیت پنداشتن «حاکم) می تواند عواقب بدی به همراه داشته باشد. به «آرون رالستون» کوهنورد فکر کنید که در آوریل ۲۰۰۳ بدون اینکه به کسی خبر دهد به ارتفاعات کنيون لندز ۲ رفت. ناگهان تخته سنگ بزرگی تکان خورد و یک دست «آرون» زیر وزن سنگین آن گیر کرد. پس از مدتی تلاش بیهوده برای رها کردن خود، سرانجام مجبور شد دست خود را ببرد و از بدن جدا کند. «حاکم» موفق اغلب عاقلانه عمل می کند و قاعده ها را نادیده نمی گیرد.

در معنویت

پذیرفتن مسئولیت جهت کمک و خیرخواهی عموی به زندگی حاکم معنا می بخشد

در ایام قدیم فرمانروایان، علامه و مرجع معنوی نیز محسوب می شدند در دنیای مدرن امروز وظایف اصلی «حاکم» حفظ و پرورش توانایی های معنوی و رابطه اش با مردمانی  است که برای شان تصمیم میگیرد و روی زندگی آنها اثرگذار است

ان منعکس کردن بهشت بر روی زمین و رواج نگرش ها و روش هایی است که ارزشمندترین امکان ها و استعدادهای موجود را در هر موقعیتی

کو خیرخواهی عمومی، به زندگی حاکم» معنا می بخشد. مانروایان، علامه و مرجع معنوی نیز محسوب می شدند. در دنیای حاکم» حفظ و پرورش توانایی های معنوی و رابطه اش با اثرگذار است.

حاكم مثبت، منعکس کردن بالاترین و ارزشمندترین را به کار می گیرند.

در مدیریت

حاکمه ها در پدید آوردن ساختار، سیاست و دستورالعمل هایی که در صرفه جویی وقت و آسان کردن کارها مؤثرند مهارت دارند. آنها توانایی خوبی در ایجاد ارتباط با دیگران و کنار آمدن با فرایندهای سازمانی و سیاسی از خود نشان می دهند. حاکم ها به نحو مثبتی در مهمانی ها و برنامه های تشریفاتی حضور یافته و در سختی ها مسئولیت پذیر و قابل اعتماد هستند. آنها در رسیدگی به امور دیگران و حل مسائلی که در پدید آمدن شان نقشی نداشته اند نیز کوتاهی نمی کنند.

اگر کهن الگوی حاکم در وجود شما فعال باشد

بر این باورید که باید تسلط داشته باشید.

حاکم تکامل یافته

اگر حاکمی» تکامل یافته اید، هنگام نیاز و سختی ها قدم جلو میگذارید و کنترل امور را در دست می گیرد. فرمانده، ملکه، رئیس جمهور، مدیر، پدر یا مادر خوبی هستید که همواره از توانایی بالای خود در نظم و سازمان دهی برای تامین رفاه دیگران استفاده میکنید می دانید که سازمان یا جامعة شخص یا اشخاصی ساخته می شود در نظم و سازمان دهی برای تأمین رفاه دیگران استفاده دانید که سازمان یا جامعه سالم به خودی خود پدید نمی آید؛ بلکه به دست شخص یا اشخاصی  ساخته می شود. نه تنها حاضرید آن شخص باشید، بلکه سایر افراد مناسب برای این کار را انتخاب می کنید و تعلیم می دهید. توجه دارید که هر چه بهتر از توانایی های خود استفاده کنید، در توانمند سازی سایرین نیز اثرگذاری و موفقیت بیشتری خواهید داشت،

چالش های حاکم

توصیه می شود مراقب گرایش (حاکم) به خودکامگی، زورگویی و همچنین فخرفروشی و سوء استفاده از مقام و مال دیگران باشید. در ضمن احتمال دارد حاکم ها به اشتباه تفاوت نظرها را تهدیدی بر علیه قدرت خود بپندارندیا  اینکه قوانین زاید و بیهودهای وضع کنند

مقابله با مشکلات

 واکنش طبیعی شما پدید آوردن قوانین، دستورالعمل ها و ساختارهایی است که مسئله کنونی را حل کنند و برای مشکلات مشابه نیز کارایی داشته باشند تا از بروز چنین دشواری هایی در آینده نیز پیشگیری کنید. در عین حال سیستم های خود را بازرسی می کنید و در مقابل اشخاص ناآرام و هوسرانی که می خواهند با افکار عجیب و غریب شان ماشین روغن زده و دقیق زندگی تان را به هم زنند، مقاومت می کنید.

نظر دیگران

سایرین به توانایی شما در مدیریت و به انجام رساندن امور مختلف احترام می گذارند. از طرف دیگر ممکن است به شما حسادت بورزند، کارشکنی، رقابت یا مخالفت نمایند و یا به قصد تأیید شدن برای تان چاپلوسی کنند.

آنچه توجه حاکم را به خود جلب می کند

 روشها، وسیله ها و منابع قدرت و حکومت نظر شما را به خود جلب می کنند. در ضمن می دانید چطور از مقام، شهرت و اعتبارتان برای افزایش قدرت و نفوذ خود استفاده کنید. به همین دلیل توجه خاصی به اینکه دیگران شما را چگونه می بینند نشان می دهید. به عنوان مثال هنگام بازدید از یک سازمان خیریه، از پوشیدن لباس های گران قیمت خودداری می کنید. ممکن است به حرف ها و پیشنهادهای ارزشمند کسانی که در جامعه مقام بالایی ندارند توجه نکنید و برای شان ارزش قائل نشوید.

می خواهید این گونه دیده شوید

خواسته شما این است که زمام امور را آنقدر محکم در دست بگیرید که دیگران خواسته یا ناخواسنه از شما پیروی کنند. در عین حال سعی می کنید خشن نباشید تا دیگران شمارا بدجنس و بی احساس نبینند

کارهای که برای حاکم مفید خواهد بود
 • و تعهد به حکومت و مدیریت عادلانه ای که نیاز همه را در نظر میگیرد
 • سهیم کردن سایرین در قدرت و مسئولیت و تشویق آنها به خودشناسی خودمختاری
 • بخاطر سپردن این مطلب که نمی توانید مردم را مجبور به انجام دادن کاری کنید، اما قادرید با در میان گذاشتن بینش و اهداف ارزشمندی که حقوق و منافعشان را در نظر می گیرد به آنها ، انگیزه کار و فعالیت دهید
 • نشان دادن همان رفتاری که از دیگران انتظار دارید
 • ایجاد تعادل و توازن بین توانایی های «حاکم» و «جادوگر»
اگر کهن الگوی حاکم در شما بسیار ضعیف است

در این صورت یک یا چند گرایش زیر درباره شما صدق می کند. آنها را در زیر مشخص کنید:

 • مسئولیت پذیر نیستید و به وظایف خود عمل نمی کنید.
 • در سازمان دهی و نظم و انضباط ضعیف هستید.
 • خود مختار نیستید و کاملا از قوانین و عقاید دیگران پیروی می کنید.
 • رفتار کسانی که زیاد دستور می دهند و کنترل امور را در دست میگیرند شما رامی آزارد.
 • تا به حال فرصت و امکان قابل توجهی برای پذیرفتن مسئولیت کارهای خود یا دیگران با مدیریت امور نداشته اید.
 • آموخته اید یا پس از رابطه با یک فرد مستبد بر این باور شده اید که افراد رئيس ماب و حاکم بد و نادرست هستند .

   

   

جادوگر

مراحل کارولینای شمالی از ۴۰۰ سال پیش که اروپایی ها برای اولین بار به آنجا مهاجرت کردند محل دور افتاده و متروکه ای بود. در ابتدای قرن بیستم شهرت برادران رایت و پروازهای معروف شان باعث شد که در فصل تابستان توریست های متعددی از راه دریا و از شهر های نورفولک و الیزابت سیتی آمده و از این منطقه دیدن کنند. چند هتل و ساختمان جدید در این ناحیه بنا شده بود، ولی اکثر کارمندان و شهروندان (فرزندان مهاجرین اولیه این محل به گونه ای از دریا امرار معاش می کردند و در کلبه های کوچکی که در دهکده های دور افتاده جنگلی قرار داشتند ساکن بودند. پیرزنی بود که در یکی از این کلبه ها در کنار درخت سرو و گربه های سیاه رنگش زندگی می کرد. لقبش میب خانم بود و همه می دانستند در پیشگویی مهارت و قدرت عجیبی دارد. بچه های محل در گذرگاه و زیر پل ها دنبال پول می گشتند، چون میب خانم به آنها گفته بود در ازای هر سکه، وقایع آینده را برای شان تعریف می کند. میب خانم همیشه مژده خبرهای خوب می داد و جالب اینکه بسیاری از پیش بینی های او درست از آب در می آمد. او اغلب کنار تنگه ای که در نزدیکی خانه اش قرار داشت می نشست و به آبراه چشم می دوخت. رسم ماهیگیرانی که از دریا بر می گشتند این بود که چند ماهی از صید روز برای پیرزن پرتاب کنند و او در عوض برای 'آنها و قایق شان دعای خیر بفرستد. گاهی هم پیش می آمد که ماهیگیری بی توجه و سهم ماهی میب خانم را فراموش می کرد دوازده ساعت بعد جهت باد تغییر می کرد و ناگهان طوفانی آغاز می شد که دیگر هیچ ماهیگیری جرأت دریا رفتن نداشت. ماهی گیرها هیئتی را برای عذرخواهی از میب خانم و خواهش و التماس برای پایان یافتن طوفان نزد او می فرستادند، میب خانم هم پاسخ می داد که او پیرزن بیوه ای بیش نیست، ولی با وجود این اگر کاری از دستش برآید انجام خواهد داد. دیری نمی گذشت که جهت باد بار دیگر تغییر می کرد، طوفان خاتمه می یافت و دریا هم از ماهی پر میشد.

برگرفته از نقل «جادوگر جنگل های ناگزهد» در کتاب «افسانه های سواحل دور دست و تار هیل تایدواتر»، اثر سی.اچ. ودبی

این روایت سؤال مهمی درباره شخصیت های سحرآمیز مطرح می کند و آن اینکه چه میزان از کارهای این اشخاص جادوی حقیقی است و چه اندازه از آنها به باورهای مردم درباره توانایی های آنها مربوط می شود. توانمندی «جادوگر»، مانند «حاكم»، ناشی از هماهنگی وضعیت و مرام درونی او با حقایق بیرونی است. در این باب حکایت باران ساز به خاطر می آید که در آن، اهالی دهکده در ایام خشکسالی از باران ساز کمک می خواستند. او داخل خانه ای می نشست و به نیایش و تمرکز ذهنی مشغول می شد. کمی بعد باران شروع می شد. «جادوگر» از آگاهی های روزمره و عادی فراتر می رود و شیوه های متفاوت و عمیق تری را برای عملی کردن امور به کار می گیرد. «جادوگر» با عوض کردن پندار و برداشت خود و دیگران، جهان و آنچه را که به عنوان حقیقت موجود می شناسیم دست کاری می کند.