پشتیبانی تست‌شو

تست کهن الگو قهرمان درون (PMAI)

کهن الگوهای بیداری قهرمان درون

کهن الگو ها شخصیت ها و ساختارهای درونی هستند که در سمبل ها نقش ها و الگوهای فرهنگ های مختلف از قدیم شناسایی و مطرح شده اند. این تست شخصیت شمارو در 12 الگو می سنجد که درک آنها شمارا با استعدادهای نهفته خودآشنا می‌کند ،دلیل و ارزش های اصلی زندگی‌تان را به شما نشان می‌دهد و به میزان همدردی و همدلی شما نسبت به دیگران می‌افزاید.

نمره ي وجه مثبت پائين تر از عدد 8 نشانه ضعف و عدم بروز موثرآن انرژي در سطح زندگي فرد است

8تا12 نشانه وضعيت متوسط و آمادگي براي رشد است

بالاتر از 12 نماد رشد يافتگي و قوي بودن انرژي كهن‌­الگویی مربوطه است.

نمره سايه بيش از 12 نشان افراطي بارز شدن مشخصات هر انرژي در فرد است، 8 تا 12 سايه قوي و ریشه دار هر کهن‌الگو را معرفی می­کند و کمتر از 8 نشانه وضعیت متوسط و قابل رشد و بهبود سايه است.

نمرات چهار کهن‌­الگوي اول، معصوم - یتیم - جنگجو و حامی- براي آماده بودن قهرمان درون به منظور شروع سفر قهرماني اهميت ويژه‌­اي دارد. نمرات مثبت بالاتر از 8 و نمرات سايه كمتر از 12 نشانه آمادگي كافي براي طی کردن سفر قهرماني و توانایی همراهي با راهبران اين سفر است. افراد دارای این مشخصه می­توانند با شرکت در دوره‌­ كوچينگ سفر قهرمانی که توسط بنیاد فرهنگ زندگی برگزار میشود، به تقويت و متعادل سازي كهن الگوهاي اين مسیر اقدام نموده و به رشد شخصی و اجتماعی خود نایل آیند.

حامی | آزمون کهن الگو

25

نمره

الگوی فعال
جستجوگر | آزمون کهن الگو

24

نمره

الگوی فعال
عاشق | آزمون کهن الگو

24

نمره

الگوی فعال
بیگناه | آزمون کهن الگو

23

نمره

درصورت نیاز
جادوگر | آزمون کهن الگو

21

نمره

درصورت نیاز
دلقک | آزمون کهن الگو

21

نمره

درصورت نیاز
حاکم | آزمون کهن الگو

20

نمره

درصورت نیاز
فرزانه | آزمون کهن الگو

19

نمره

درصورت نیاز
یتیم | آزمون کهن الگو

18

نمره

درصورت نیاز
جنگجو | آزمون کهن الگو

18

نمره

درصورت نیاز
نابودگر | آزمون کهن الگو

17

نمره

الگوی غیر فعال
آفرینش گر | آزمون کهن الگو

17

نمره

الگوی غیر فعال

نمای کلی

ردیف عنوان درصد شدت شرح شدت
1 حامی 83 الگوی فعال این موارد فعال ترین کهن الگوهای شما در زندگی حال حاضر شما هستند. اگر نمرهای در این سطح ندارید، بالاترین نمرات شما در سایر سطوح فعال ترین کهن الگوهای شما به حساب می آیند.
2 جستجوگر 80 الگوی فعال این موارد فعال ترین کهن الگوهای شما در زندگی حال حاضر شما هستند. اگر نمرهای در این سطح ندارید، بالاترین نمرات شما در سایر سطوح فعال ترین کهن الگوهای شما به حساب می آیند.
3 عاشق 80 الگوی فعال این موارد فعال ترین کهن الگوهای شما در زندگی حال حاضر شما هستند. اگر نمرهای در این سطح ندارید، بالاترین نمرات شما در سایر سطوح فعال ترین کهن الگوهای شما به حساب می آیند.
4 بیگناه 76 درصورت نیاز هر زمان به این کهن الگوها نیاز داشته باشید می توانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهن الگوها تعیین کننده نگرش شما به جهان نیستند (مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند)
5 جادوگر 70 درصورت نیاز هر زمان به این کهن الگوها نیاز داشته باشید می توانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهن الگوها تعیین کننده نگرش شما به جهان نیستند (مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند)
6 دلقک 70 درصورت نیاز هر زمان به این کهن الگوها نیاز داشته باشید می توانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهن الگوها تعیین کننده نگرش شما به جهان نیستند (مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند)
7 حاکم 66 درصورت نیاز هر زمان به این کهن الگوها نیاز داشته باشید می توانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهن الگوها تعیین کننده نگرش شما به جهان نیستند (مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند)
8 فرزانه 63 درصورت نیاز هر زمان به این کهن الگوها نیاز داشته باشید می توانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهن الگوها تعیین کننده نگرش شما به جهان نیستند (مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند)
9 یتیم 60 درصورت نیاز هر زمان به این کهن الگوها نیاز داشته باشید می توانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهن الگوها تعیین کننده نگرش شما به جهان نیستند (مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند)
10 جنگجو 60 درصورت نیاز هر زمان به این کهن الگوها نیاز داشته باشید می توانید از آنها استفاده کنید ولی این گروه از کهن الگوها تعیین کننده نگرش شما به جهان نیستند (مگر آنکه بالاترین نمرات شما باشند)
11 نابودگر 56 الگوی غیر فعال این گروه از کهن الگوها در زندگی حال حاضر شما بیان نمی شوند و به همین دلیل ممکن است در درک افرادی که آنها را به نمایش میگذارند مشکل داشته باشید.
12 آفرینش گر 56 الگوی غیر فعال این گروه از کهن الگوها در زندگی حال حاضر شما بیان نمی شوند و به همین دلیل ممکن است در درک افرادی که آنها را به نمایش میگذارند مشکل داشته باشید.
تایپ های کهن الگو

توضیحات کهن الگوهای فعال شما

حامی

دیمیترا الهه گندم و حبوبات یونان باستان بود. او هر سال بدون هیچ چشم داشتی گندم و غلات موردنیاز مردم را تأمین می کرد. دیمیتر دختری زیبا و دوست داشتنی به نام کر داشت که برای ازدواج هنوز قدری جوان بود. یک روز بدون هیچ مقدمه ای هادس که عاشق کر شده بود او را ربود و با خود به دنیای زیرین برد. دیمیتر سراسیمه جهان را برای یافتن دخترش پیمود. سرانجام با هکاته ، الهه راهها آشنا و دوست شد. هکاته او را نزد آپولوه، فرمانروای خورشید که جریان ربودن کر را از آن بالا دیده بود برد. آپولو توضیح داد که قبل از دزدیدن کر، هادس از زئوس اجازه گرفته بود و جالب اینکه زئوس نه تنها فرمانروای فرمانروایان، بلکه پدر کر هم بود. وجود دیمیتر از خشم پر شد. این وظیفه زئوس بود که از دخترش حمایت کند و از او و مادرش در چنین موضوعی نظرخواهی کند. فرستادگان دیمیتر به دستور او نزد فرمانروایان گوناگون رفتند. ولی هیچ یک از آنها به او در پس گرفتن دخترش کمک نکردند. دیمیتر به اعتصاب بر زمین نشست و کشت گندم و حبوبات را کامل قطع کرد. قحطی، گرسنگی و فلاکت سرزمین را فرا گرفت. زئوس که دید با ادامه این وضع کسی برای پیروی از او به جای نخواهد ماند تسلیم شد. کر که در دنیای پنهان زیر زمین به ملكه پرسفون معروف شده بود، دوباره به این جهان بازگشت. گندم و حبوبات بلافاصله شروع به رشد کردند و بار دیگر نیازهای مردم بر آورده شد، علاوه بر این همه جا گلهای رنگارنگ و زیبا شدند. پرسفون به مادرش گفت که چون در اقامتگاه خود در جهان زیرین سه دانه انار خورده است باید هر سال به مدت سه ماه به آنجا باز گردد. این است که هر سال زمستان زمانی که دیمیتر به خاطر دوری دخترش سوگواری می کند به مدت سه ماه رشد حبوبات متوقف می شود. ناگفته نماند که کر هر دو جهان را دوست داشت و مجسمه های شاد و خندان او در کنار مادر و یا شوهرش، هادس، این مطلب را به خوبی بازگو می کند.

برگرفته از کتاب «اسطوره شناسی: گلچینی از حکایت های جهان» گردآورنده: سی. اس. ليتلتون و کتاب «نقل های ماندنی پروردگاران و قهرمانان»، نوشته اديت همیلتون.

این حکایت چالش «حامی» را بازگو می کند. دیمیتر از جان و دل مایه می گذارد، اما وقتی می بیند از زحماتش قدردانی نشده و از او سوء استفاده می شود، عقب نشسته و خط و نشان می کشد. در عین حال به نظر می رسد شاید عشق دیمیتر با قدری کنترل و سلطه جویی همراه باشد، چرا که به دشواری به دخترش اجازه انتخاب و تصمیم گیری می دهد. از سوی دیگر در ادامه داستان می فهمیم که دیمیتر و پرسفون به اتفاق یکدیگر برای اولین بار به دختران، زنان و مردان در زمینه اصول کشاورزی، جنسیت، تولد، بلوغ، و مرگ آموزش می دهند.

ویژگی های این کهن الگو

«حامی‌ها» اصولا مردم دوست و مهربان هستند و از کمک به دیگران لذت می برند. «حامی» تکامل یافته، با محبت و صفای خود دنیا را پرانگیزه و شاد می کند. به عنوان مثال می توان از پرنسس دایانا و مادر ترزا یاد کرد. «حامی ها» اغلب با دیگران مهربان اند، اما .. نسبت به خودشان اینگونه رفتار نمی کنند. از آنجا که نزدیکی و علاقه زیادی به فرزندان او آشنایان خود احساس می کنند، احتمال دارد به صورت ناخودآگاه این اشخاص را به خود وابسته و متکی نگه دارند حامی وامانده و تکامل نیافته دچار نوعی وابستگی دوگانه و افراطی شده و کمک به دیگران را بهانه ای برای فرار و انکار مشکلات فردی خود قرار می دهد.

موضوع اسطوره ای داستان

داستان کلاسیک «حامی» نمایش دهنده انسان خوب و مهربانی است که بزرگواری خود را نشان می دهد و دیگران را در راستای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی شان یاری می دهد. در سایر حکایت ها «حامی» خوبی دیگران را جبران می کند و یا بین مهرورزی نسبت به دیگران و خویشتن تعادل ایجاد می کند.

داستانهای اسطوره ای «حامی» اغلب به «معصوم» یا «یتیمی» که نیازمند محبت، نگهداری یا حمایت است احتیاج دارد. دشمنان بسیار یا معضل هایی نیز وجود دارند که کار و راه «حامی» را مشکل و ناهموار می کنند. سایر قصه هایی که به حامی ربط دارند:

داستان هایی که بخشندگی و کمک مادی و معنوی به دیگران را می ستایند.

حکایت مادران و پدران سلطه جویی که به خاطر اضطراب و نگرانی، به فرزندان خود استقلال و آزادی کافی نمی دهند و به عناوین مختلف به زندگی آنها لطمه می زنند.

به عنوان مثال می توان از عموی «لوک اسکای واکر» در فیلم «جنگ ستارگان» یاد کرد.

روایت هایی که در آنها «حامی» بین خود و دیگران حدومرز لازم را پدید می آورد و متوجه می شود چه مواقعی بهتر است در امور دیگران دخالت نکند و فرصت پرداختن به مسائل شان را به آنها بدهد. به عنوان مثال در داستان ما دیمیتر برای رسیدن به خواسته اش کشت گندم و حبوبات را متوقف می کند. روایت «حامی» که پس از مشاهده وضعیت بد گروهی از ستم دیدگان دست به کار شده و به نیازهای آنها رسیدگی می کند. به عنوان مثال می توان از «مری پاپینز» نام برد. حامی انسانی معنوی است که برای دیگران فداکاری میکند.

سایر قصه هایی که به «حامی» ربط دارند:

تصویر ها

نقش های «حامی» شامل فراوانی، نعمت، حاصل خیزی، لبخند و انسان های خوشرویی می شود که با تواضع خم شده و به دیگران احترام می گذارند. همچنین تصویرهای خانه و خانواده، گرمی شومینه، رنگ های آرامش بخش و اشکال دایره مانند به صورت نمادین به «حامی» ارتباط دارند.

هدايا

حامی بشردوستی، مهربانی و رشد و پرورش درونی را برای ما به ارمغان می آورد. او به یاری و رسیدگی به نیازهای دیگران علاقه مند است و می تواند در این راه از خودگذشتگی کند. «حامی» تکامل یافته، انسانی معنوی، بخشنده، فهمیده و بزرگوار است

حامی و اجتماع

دنیای رقابتی امروز، پول و مقام را ارزشمند می داند و به محبت و انسان دوستی چندان بها نمی دهد. در عین حال برای رشد و شکوفایی جامعه اش نیازمند توانایی ها و مهارت های «حامی» است. برای بار آوردن فرزندان، رسیدگی به سالمندان و یاری دوستان و همکاران باید از «حامی، کمک بگیریم، جوامعی که قدر خدمات «حامی» را می دانند، به او ارج نهاده و حقوق و پاداش قابل توجهی می دهند. کهن الگوی «حامی» در سازمان های مذهبی، دولتی یا آموزشی بیشتر مورد توجه و احترام قرار میگیرد.

در طبیعت

پرندگان از جوجه های شان مراقبت می کنند. حیوانات پستاندار به توله های خود شیر می دهند و اغلب با یکدیگر همکاری می کنند. سگ با انسان دوستی میکند. موجودات زنده اغلب به کمک یکدیگر محتاج اند و گاهی اوقات این نیاز امری حیاتی است. انرژی «حامی» را می توان در تغییر و تحولاتی که پس از انجام کارهای محبت آمیز در جسم انسان رخ می دهد، احساس کرد. ترشح مواد «آندرفین» در وجود ما خشم و ترس را فروریخته و مهر و دوستی را جایگزین می کند.

در معنویت

حامی معنویت را در انسان بودن، فراسوی خواسته های فردی رفتن و رسیدگی به نیاز دیگران می بیند. به همین دلیل اغلب پول می بخشد، مهر می ورزد، بی کسان را از تنهایی نیازهای فقرا، سالمندان، بیماران و سرخوردگان پاسخ می دهد. «حامی» یاد و عشق خود را نسبت به خداوند با وفادار ماندن به معنویت و از خودگذشتگی در انسان ها نشان می دهد

در مدیریت

«حامی ها» به خوبی به خواسته ها و نیازهای کارمندان، اعضای خانواده و پیروان خود رسیدگی میکنند. آنها در پاسخگویی به تقاضای مشتریان و مراجعه کنندگان استعداد ذاتی و صبر بسیاری از خود نشان می دهند. مردم به «حامی ها» اعتماد دارند و به همین دلیل به آسانی شریک پیدا می کنند. از طرف دیگر دل رحمی آنها ممکن است باعث نادیده گرفتن کم کاری ها و اشتباهات کارمندان شود. «حامی‌ها» اغلب مهارت قابل توجهی در ایجاد و مدیریت سازمان‌های مربوط به امور خیریه و انسانی دارند. اگر کهن الگوی حامی در وجود شما فعال باشد بر این باورید که یاری دیگران وظیفه و مسئولیت شماست.

حامی تکامل یافته

«حامی» تکامل یافته، محبت، احترام و عشق عمیقی نسبت به هم‌نوعان خود ابراز می کند. معرفت و انسان دوستی راستین را با رفتار، گفتار، افکار و احساسات خود به همه آموزش می دهد. دنیا با وجود او جای امن تر و آرام تری است. رشد و التيام را همواره برای نزدیکان و همراهان خود به ارمغان می آورد.

چالش های حامی

«حامی» ممکن است به اسم کمک و خیرخواهی، دیگران را بدون دلیل کنترل کند یا زیر سلطه خود قرار دهد. «حامی »ها اغلب در مطرح کردن نیازهای خود ضعیف هستند و گاهی از راه ایجاد احساس گناه در دیگران به خواسته های خود می رسند. آنها می توانند به خاطر کمک به دیگران از خواسته ها و نیازهای خود چشم پوشی کنند و این گونه به خود ضربه و زیان برسانند و دیگران را نیز در چنین رفتار مخربی نسبت به خود تشویق کنند. «حامی» ناآگاه و خام می تواند به جای یاری دیگران به ضعف ها و وابستگی های منفی آنها بیفزاید.

مقابله با مشکلات

در سختی ها آسیب دیدگان را شناسایی می کند و بی درنگ، حتی بدون اینکه بداند چطور موفق خواهد شد، به یاری آنها می شتابد. دیگران را دلداری و قوت قلب می بخشد و آنها را در انجام مسئولیت های شان یاری می کند. با ایجاد روابط گرم و صمیمی ستونهای جامعه را استحکام می بخشد.

نظر دیگران

دیگران به مهربانی، بزرگواری و بخشندگی شما احترام می گذارند. از سوی دیگر ممکن است از شما سوء استفاده کنند یا اینکه شما را به ضعیف یا وابسته بودن متهم کنند.

آنچه توجه حامی را به خود جلب می کند

به آسیب های اجتماعی از جمله بینوایی، ناتوانی و خشونت هایی که افراد نسبت به یکدیگر روا می دارند توجه دارد. دریاری و رسیدگی به نیازهای مردم کوتاهی نمی کند. برای یافتن راه حل و التیام بخشیدن به دردها و آسیب های درونی و بیرونی اقدام می کند و چشم هایش را همواره باز نگاه می دارد. در این راه به سایر مسائل، از جمله نیازها و سلامت خود کم توجهی می کند. سرانجام زمانی که خستگی مفرط او را از کار و فعالیت باز می دارد، با میل کردن یک غذای خوشمزه یا گفتگو با یک رفیق شفیق، نفس و توان خود را تازه می کند.

می خواهید این گونه دیده شوید

می خواهید با گذشت، بلندنظر و مهربان به نظر برسید و از خودخواهی و خود بزرگ بینی اجتناب می ورزید.

کارهایی که برای حامی مفید است

رسیدگی به نیازها و خواسته های خود وایجاد تعادل میان مهرورزی نسبت به خود و دیگران

.از اطرافیان انتظار خودکفایی و مسئولیت پذیری داشتن؛ از این راه می توان از افزایش ناخودآگاه ضعف ها و وابستگی های منفی سایرین پیشگیری کرد

ایجاد حدو مرز و حریم فردی و توانایی «نه» گفتن و حمایت از وقت و اولویت های خویشتن

دریافت و پذیرش هدایا و مهر و محبت دیگران

ایجاد توازن میان توانایی های «حامی» و «جنگجو»

اگر کهن الگوی حامی در شما بسیار ضعیف است

در این صورت یک یا چند گرایش زیر درباره شما صدق می کند. آنها را در زیر مشخص کنید.

محبت و نگهداری از دیگران برایتان دشوار است و در چشم اطرافیان خودخواه به نظر می رسید.

رفتار انسان هایی که همیشه می خواهند به شما یا دیگران کمک کنند برای تان آزاردهنده است

همدردی با دیگران برای شما دشوار است.

هرگز در زندگی نقش یاری دهنده را به عهده نداشته اید.

درباره ریسک و خطر وابستگی های منفی و دو طرفه به شما اخطار داده شده است.

به این نتیجه رسیده اید که نمی خواهید مانند برخی از «حامی ها» به شما ارزش و احترام کافی گذاشته نشود.

جستجوگر

سانتیاگو» چوپان اسپانیولی، داخل حیاط کلیسایی قدیمی و متروکه از خواب پرید. بیدرنگ به جستجوی کسی پرداخت که بتواند خوابی را که اکثر شبها سراغش می آمد تعبیر کند. در این رؤیا کودکی نزد سانتیاگو آمده و از گنجی که روبه روی اهرام به خاک سپرده شده بود خبر می داد. به تشویق مقبر سانتیاگو در پی گنج راهی سفر شد. او هرچه داشت فروخت و به آفریقا مسافرت کرد. مشکلات بسیاری در راه رسیدن به این هدف وجود داشت. در آفریقا راهنمایی استخدام کرد، اما او تمام پول‌های سانتیاگو را دزدید و فرار کرد. خوشبختانه شانس با سانتیاگو همراه شد و در یک فروشگاه کریستال شغلی دست و پا کرد. دیری نگذشت که استعداد او در فروشندگی نمایان گردید و موفق شد کمک قابل توجهی به کار ارباب خود کند. پس از گرفتن سهم و حقوقش به قصد عبور از کویر به کاروانی ملحق شد. کار دشوار و خطرناکی بود چرا که قبایل مختلف در نزدیکی آنها و گوشه و کنار صحرا با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند. در این سفر با پیشوای کیمیاگری آشنا شد و فنون زنده ماندن در کویر و گریختن از چنگ مهاجمان را فرا گرفت. سرانجام به مقصد رسید و جلوی اهرام به حفاری مشغول شد. ناگهان سه مرد ظاهر شدند، او را کتک زدند و پول‌هایش را گرفتند. سانتیاگو دلیل حضورش را در آن محل بازگو کرد، ولی مردها به او خندیدند و یکی از آنها گفت: «خب من هم گنجی به خواب دیده ام که در حیاط کلیسای متروک‌های در اسپانیا خاک شده است، ولی مثل تو احمق نیستم که به خاطر یک خواب به آن کشور بروم». با شنیدن این جمله، چوپان به محل واقعی گنج پی برد. فورا به کشورش بازگشت و طلاها را زیر خاک حیاط همان کلیسای متروکه به دست آورد. گنج‌های راستین همیشه در حیاط خلوت خود انسان نهفته است. برای شناخت خود و توانایی هایمان همیشه سفری لازم است. در این راه به عظمت و قدرت درونی ای که فکرش را هم نمی کردیم نائل می شویم. گنج راستین نیز همیشه درون وجود خودمان قرار دارد. برگرفته از کتاب «کیمیاگر» نوشته پائولو کوئیلو این حکایت دغدغه اصلی جستجوگر» را نشان می دهد که علتش از یک سو علایق مادی و از سوی دیگر داشتن معنا و هویت درون است. این دغدغه اغلب پس از شناختی صحیح و عمیق از هویت خویشتن که از طریق تجربه و ماجراجویی در دنیای بیرون به دست می آید، کاهش می یابد و از بین می رود.

ویژگی های این کهن الگو

جستجوگر» برای یافتن پاسخ کنجکاوی های عمیقش و برطرف کردن نیاز درونی اش ماجراجویی می کند. او از یک سو می خواهد هم رنگ جماعت باشد و از سوی دیگر خواستار رسیدگی و پاسخگویی به نیازهای درونی و فردی خویشتن است. از طرفی از تنهایی گام نهادن در راه رشد فردیت می ترسد و از طرف دیگر از پوچی دنبال کردن زندگی ای که به نیازهای درونی و منحصر به فرد او پاسخ نگوید وحشت دارد.

کهن الگوی «جستجوگر» توان ماجراجویی، اکتشاف و پاسخگویی به نیازها و خواسته های منحصر به فرد ما را به ارمغان می آورد.

موضوع اسطوره ای داستان

جستجوگر» وضعیت محدود و خسته کننده ای را ترک گفته و راهی نوعی سفر درونی یا بیرونی می شود. به عنوان مثال می توان از هری پاتر که زندگی بی روح، بسته و آزاردهنده منزل اقوامش را ترک می کند یاد کرد. «جستجوگر» ممکن است پس از ماجراجویی های

بسیار بالاخره مکان و مردمی راکه به آن ها احساس تعلق می کند بیابد ویا در این راه با شکست و عواقب منفی مواجهه شود

جستجوگر ممکن است به اجبار وارد مسیری شود مانن درتی در جادوگر از ) و یا اینکه به خواست خود این کار را انجام دهد

جانی اپلیسید. برخی از اطرافیان «جستجوگر» او را همراهی می کنند و برخی دیگر ان راه او می شوند

سایر قصه هایی که به «جستجوگر ربط پیدا می کنند :

داستان هایی که حول جستجوی بی امان شخصیت اصلی آنها به دنبال چیزی و یا علاقه ای شکل می گیرند. حکایت های مربوط به پژوهش، زیارت و یا سفرنامه ها از این قبیل هستند. به عنوان مثال می توان از «جان اشتاین بک» و «مسافرت با چارلی و یا «مارک توین» و «ماجراهای هاکلبری فین» یاد کرد.

داستان هایی که به بلوغ و کسب تجربه مربوط می شوند و طی آنها جوانی به مسافرت می رود و رفته رفته آزموده و پخته می شود (هاکلبری فین). در این راه جستجوگر» افکاری را که در گذشته به او توصیه کرده اند زیر سؤال می برد، اندیشه و عقاید خود را شکل می دهد و مستقل و خودکفا می شود. در نهایت ممكن است از گذشته و ریشه های خود دوری ورزد یا اینکه آنها را حفظ کند و نزدشان

باز گردد. و روایت های دردناک کسانی که همیشه گوشه گیرند، چرا که جایی برای راه و ارزش های فردی خود در اجتماع و محیط زندگی شان نمی یابند. حکایت کسانی که از همسانی و مشابهت وحشت دارند به این دسته از داستانها مربوط می شود.

داستان هایی که قهرمان آنها به خاطر اتفاق بسیار ناگواری مجبور به ترک منزل شده و به ناچار دنبال خانه جدیدی است که بتواند در آنجا اصالت داشته باشد. به عنوان مثال می توان از «جادوگر آز» نام برد. در این گونه حکایت‌ها چنانچه قهرمان به خانه اولیه باز گردد، آنجا را دگرگون می یابد، چرا که تغییر مهمی در وجود خود او رخ داده است. به عنوان مثال در انتهای داستان «جادوگر آز»، ایالت کانزاس

در نظر ڈرتی متفاوت می نماید زیرا خود او در حین سفر اسطوره ای تغییر یافته است. داستان هایی که به رقابت و سنجش توانایی های فردی مربوط می شوند. به عنوان مثال می توان از از حکایت هایی یاد کرد که شخصیت اصلی آنها هدف خود را سنجیدن

توانایی اش در کاری مانند کوهنوردی، جهانگردی و یا توانگری قرار می دهد.

داستان هایی که در مورد احضار عده ای برای انجام نوعی جستجو هستند به عنوان مثال در افسانه های شاه آرتور همه شوالیه ها برای یافتن جام مقدس به جنگل فرستاده می شوند. هر یک از شوالیه ها راه منحصر به فرد خود را پیش می گیرد. سرانجام برخی از آنها راه معنوی و اسطوره ای زندگی خود را پیدا می کنند، در حالی که عده ای دیگر در این امر موفق نشده و بی هدف پرسه می زنند.

تصویر ها

نقش های جستجوگر» شامل افق، کوهستان، نردبان و انسان‌هایی که به نقطه دوردستی می نگرند یا از عموم مردم فاصله می گیرند، می شود.

هدايا

حسن ها و مهارت های اصلی جستجوگر» استقلال کامل، زندگی فعال و پرماجرا و کنجکاوی سرشار است.

جستجوگر و اجتماع

بسیاری از افراد که علایق فردی خود را دنبال می کنند، تنبیه یا تبعید می شوند. جستجوگر» به فضا و آزادی کافی برای پژوهش و اکتشاف نیاز دارد، بدون اینکه دیگران از او برنجند یا احساس دوری کنند. پدرها و مادرها اغلب خواهان این هستند که فرزندان به حرف های شان گوش دهند و طبق میل آنها رفتار کنند. ولی نیاز نوجوانان این است که پدر و مادر هویت و استعدادهای راستین آنها را هر چه که باشد، بشناسند، بپذیرند پشتیبانی کنند و دوست داشته باشند.

در طبیعت

هر دانه برف، هر حشره هر ستاره و هر دریایی در مسیر و مسئولیتی منحصر به فرد دارد زندگی هر موجودی دارای مقصد و هدف است و از طرف دیگر دارای نیرو و انگیزه رسیدن به آن اهداف است. استعداد طبیعی جستجوگر یافتن و پرداختن به سرنوشتی یگانه، پر معنا و ارزشمند است.

در معنویت

جستجوگر» دیگران را در یافتن روشنای و ندای درونی خود یاری می دهد سفر جستجوگر می تواند به اتفاق کسانی که می خواهند معنویت را در وجود خود احساس کند صورت گیرد، اما اغلب سفر و خوداگاهی او به تنهایی انجام می شود.

در مدیریت

جستجوگر» مستقل، پر شور و هیجانی است و اغلب انفرادی عمل می کند. او معمولا آماده امتحان کردن و انجام کارها و برنامه های تازه است. از آنجا که نمی خواهد احساس کند کسی او را در قفس قرار داده است، برای استقلال دیگران نیز تا زمانی که کارها را به خوبی پیش می برند، ارزش قائل می شود. برعکس خیلی ها که از تغییرهای سریع و غیرقابل پیش بینی دنیای امروز واهمه دارند، «جستجوگر» این دگرگونی ها را دوست دارد. او تازه ها و ناشناخته ها را به کهنه ها و امتحان شده ها ترجیح می دهد. به همین دلیل جستجوگرها» اغلب کارآفرین بوده و همیشه دنبال اطلاعات، وسایل و استعدادهای جدید هستند. اگر کهن الگوی جستجوگر در وجود شما فعال باشد همیشه جای دیگری هست که چمنش به نظرتان سبز تر می‌رسد.

جستجوگر تکامل یافته

اگر جستجوگری» تکامل یافته اید، ماجراجویی، استقلال و خودکفایی مثبت و ارزشمندی را از خود نشان می دهید. حاضر نیستید تکراری یا ماشینی زندگی کنید و همیشه در حال جستجو و یافتن تجربه ها و امکانات جدید هستید. پیرو دیگران و نظرعموم نیستید و ترجیح می‌دهید هویت و راه منحصر به فرد و مناسب خود را پیدا کنید پر انگیزه و پرشورو شوق هستیدو ستنی رفتار نمی کنید، از توانایی هایتان برای پیشرفت در اهداف فردی خود از کوهنوردی گرفته تا امور مالی یا معنوی، به خوبی استفانده می کنید، همواره خواستار اوج گرفتن و وفادار ماندن به هویت شخصی خود هستید

چالش های جستجوگر

انباید به یک پیئرین " دائمی که حاضر نیست بزرگ شود، مسئولیت بپذیرد یا تعهد بدهد تبدیل شوید، استقلال طلبی و آزادمنشی جستجوگر، اغلب باعث می شود عزیزانش از او برنجند و احساس کنند به آنها بی اعتنایی می شود. جستجوگر ، افراطی می تواند از تکروی و استقلال عبور کند و به یک فرد غیر عادی و منزوی تبدیل شود. ضدیت های این اشخاص أغلب اطرافیان را به عقب رانده و دور می کند.

مقابله با مشکلات

در این باره گرایش شما حرکت کردن و پشت سر گذاشتن مشکلات است. دارای توانایی قابل توجهی در جستجوی گسترده در زمینه های مختلف و یافتن راه حل های جدید و مؤثری هستید که دیگران نمی شناسند یا حاضر نیستند به آنها اعتماد کنند.

نظر دیگران

نظر دیگران ماجراجویی، کمال و یگانگی شما نظر دیگران را به خود جلب می کند. از سوی دیگر ممکن است احساس کنند نسبت به آنها بی اعتنا و بی وفا هستید و حاضر به همکاری نیستید

آنچه توجه جستجوگر را به خود جلب می کند

به چیزهای تازه و خارق العاده توجه می کنید. نسبت به مسائل، محدودیت ها و نارضایتی های زندگی تان آگاه هستید و رسیدگی به آنها را هدف پژوهش های آینده خود قرار می دهید. در گروه ها به خصوصیات متفاوت خود و اینکه چگونه دیگران برای

هم رنگ جماعت شدن از علایق فردی خود چشم می پوشند، نگاه می کنید. ممکن است خوبی ها و نعمت هایی که جلوی پای تان قرار گرفته اند یا کسانی که شما را باهمه تک روی هایتان می پذیرند، نداشته باشید.

می خواهید این گونه دیده شوید

می خواهید سایرین شما را متفاوت تازه و هیجان انگیز بیایند به همین دلیل علاقه ای به معمولی یا پیرو بودن نشان نمی دهید.

کارهایی که برای جستجوگر مفید است

تماس و ارتباط با کسانی که به آنها احترام می گذارید

لذت بردن از نعمت های زندگی در زمان حال و از خود مسیر، نه فقط زمان دست یابی به هدف

یافتن راه صحیح برای ابراز و به کار بستن استعدادها و علایق فردی خود در اجتماع

آگاهی نسبت به این مطلب که برای حفظ هویت همیشه لازم نیست متفاوت باشید

ایجاد تعادل و توازن بين ارزش ها و توانایی های جستجوگر» و «عاشق»

اگر کهن الگوی جستجوگر در شما بسیار ضعیف است

در این صورت یک یا چند گرایش زیر درباره شما صدق می کند. آنها را در زیر شناسایی کنید:

برای پذیرفته شدن، خواسته ها و عقاید خود را نادیده میگیرید

از مسافرت و تجربه های جدید دوری می ورزید.

از تفکر درباره خود، خواسته ها و اعتقادات تان اجتناب می کنید.

رفتار کسانی که همیشه می خواهند با دیگران متفاوت باشند شما را می آزارد.

حال فرصتی برای شناخت خود و خواسته های اصلیتان نداشته اید.

آموخته اید و بر این باورید که توجه و تمرکز روی خواسته های فردی، عملی خودخواهانه و نادرست است.