پرسشنامه میلون (MCMI)

نام مقیاس نماد نمره خام نمره BR اصلاحیه AD اصلاحیه DC اصلاحیه DD اصلاحیه I اصلاحیه X/2 اصلاحیه X نمره BR نهایی
مقیاس X X 96 0 0 66 0
مقیاس V V 0 0 0 0 0
اسکیزوئید 1 6 20 20 20 20
اجتنابی 2A 3 20 20 20 20 20
افسرده 2B 9 60 20 60 60 60
وابسته 3 8 20 20 20 20
خودشیفته 4 15 74 74 74 0
نمایشی 5 16 55 55 55 0
ضداجتماعی 6A 7 30 30 30 30
آزارگر 6B 9 32 32 32 32
اجباری 7 16 64 64 64 17
منفی گرا 8A 8 40 40 40 40
خود ناکام ساز 8B 5 20 20 20 20 20
اسکیزوتایپی S 0 2 2 -2 2 2 2
مرزی C 6 39 39 35 39 39 39
پارانوئید P 9 45 45 45 45
اختلال اضطراب A 7 62 58 62 62 62
شبه جسمی H 9 67 63 67 67 67
دوقطبی : مانیا N 3 14 14 14 14
افسرده خویی D 6 45 41 45 45 45
وابستگی به الکل B 6 35 35 35 35
وابستگی به مواد T 7 48 48 48 48
اسکیزوئید R 4 28 28 28 28
اختلال تفکر SS 9 62 62 62 62
افسردگی اساسی CC 6 52 52 52 52
اختلال هذیانی PP 5 35 35 35 35
جامعه پسندی Y 96 19 19 19 19
بد‌جلوه‌دهی Z 12 62 62 62 62