پشتیبانی تست‌شو

آزمون میزان مهارت تفکر استراتژیک

امتیاز شما :

81

از 100 نمره

70-84 آزمون اندازه گیری میزان مهارت تفکر استراتژیک

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که شما در کار‌های گروهی شرکت داشته و دارای ویژگی‌های زیر هستید:

70-84 آزمون اندازه گیری میزان مهارت تفکر استراتژیک

وضعیت مهارت تفکر استراتژیک خوبی دارید