آزمون میزان رضایت شغلی

امتیاز شما :

59

از 100 نمره

آزمون اندازه گیری میزان رضایت شغلی

	آزمون وفاداری کارکنان 0-93

امتیازات بین 19 تا 38 نشان می دهد که میزان رضایت شغلی ضعیف می باشد.

امتیازات بین 38 تا 57 نشان می دهد که میزان رضایت شغلی متوسط می باشد.

امتیازات بالای 57 نشان می دهد که میزان رضایت شغلی بسیار خوب می باشد.

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF