بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

در تفکر استراتژیک ضعیف هستید

کسب این امتیاز نشان می‌‌دهد که تفکر استراتژیک در شما ضعیف است، دارای کمی کل نگری فکری بوده و توانایی ایجاد سینرژی کاری، اخلاقی، فن آوری و ... در شما مطلوب نیست. مجموعه نگری را کمتر به کار می‌‌بندید، هدف مشترک را به سختی ایجاد می‌‌کنید، از توانایی تئوری‌پردازی و مدل سازی برخوردار هستید ولی از آن‌‌ها در کار استفاده نمی‌کنید، عمدتا در زمان حال به سر می‌‌برید و کمتر به آینده فکر می‌‌کنید و از تفکر در مورد آینده زود خسته و ناامید می‌‌شوید. از حدس علمی برای پیش بینی آینده استفاده ولی زیاد بدان پایبند نیستید. چشم انداز‌‌های آینده زندگی و سازمان برای شما مبهم و کمتر می‌توانید آن را روشن کنید. کمتر به واقعیات در پیش بینی آینده توجه دارید. بین گذشته و آینده تفاوت زیادی قائل نیستید و غالبا آینده را مثل گذشته می‌‌پندارید، در امور سازمان و زندگی شخصی عاطفه بر منطق غلبه دارد. آرمان گرایی را کار دشواری می‌دانید و در زندگی و سازمان بیشتر مبتلا به روزمرگی هستید. توانایی تلفيق نظر و عمل در شما ضعیف است، در تحمل نظرات مخالف دیگران واکنش زیادی نشان می‌دهید. کارآفرینی را برای خود دشوار می‌‌پندارید و با دیگران رقابت کمی دارید، برتری جویی را کمتر عملی می‌‌کنید، سعی شما در تمرکز فکری و ژرف نگری روی مسایل مختلف نتیجه مطلوبی ندارد و کمتر از تفکر منطقی در تصمیم‌‌گیری استفاده می‌‌کنید، قبل از عمل کمتر فکر می‌‌کنید، از مسایل و کارهایی که نیاز به خلاقیت و کارآفرینی دارد دوری می‌‌جویید و کمتر به فکر بهتر شدن و بهتر بودن و تغییر وضع موجود هستید و خلاصه این که در تفکر استراتژیک ضعیف هستید.

دانلود PDF