پشتیبانی تست‌شو

آزمون میزان تفکر استراتژیک

امتیاز شما :

100

از 160 نمره

میزان تفکر استراتژیک 70-100

در تفکر استراتژیک ضعیف هستید

کسب این امتیاز نشان می‌‌دهد که تفکر استراتژیک در شما ضعیف است، دارای کمی کل نگری فکری بوده و توانایی ایجاد سینرژی کاری، اخلاقی، فن آوری و ... در شما مطلوب نیست. مجموعه نگری را کمتر به کار می‌‌بندید، هدف مشترک را به سختی ایجاد می‌‌کنید، از توانایی تئوری‌پردازی و مدل سازی برخوردار هستید ولی از آن‌‌ها در کار استفاده نمی‌کنید، عمدتا در زمان حال به سر می‌‌برید و کمتر به آینده فکر می‌‌کنید و از تفکر در مورد آینده زود خسته و ناامید می‌‌شوید.

آزمون میزان تفکر استراتژیک

از حدس علمی برای پیش بینی آینده استفاده ولی زیاد بدان پایبند نیستید. چشم انداز‌‌های آینده زندگی و سازمان برای شما مبهم و کمتر می‌توانید آن را روشن کنید. کمتر به واقعیات در پیش بینی آینده توجه دارید. بین گذشته و آینده تفاوت زیادی قائل نیستید و غالبا آینده را مثل گذشته می‌‌پندارید، در امور سازمان و زندگی شخصی عاطفه بر منطق غلبه دارد. آرمان گرایی را کار دشواری می‌دانید و در زندگی و سازمان بیشتر مبتلا به روزمرگی هستید.

توانایی تلفيق نظر و عمل در شما ضعیف است، در تحمل نظرات مخالف دیگران واکنش زیادی نشان می‌دهید.

کارآفرینی را برای خود دشوار می‌‌پندارید و با دیگران رقابت کمی دارید، برتری جویی را کمتر عملی می‌‌کنید، سعی شما در تمرکز فکری و ژرف نگری روی مسایل مختلف نتیجه مطلوبی ندارد و کمتر از تفکر منطقی در تصمیم‌‌گیری استفاده می‌‌کنید، قبل از عمل کمتر فکر می‌‌کنید، از مسایل و کارهایی که نیاز به خلاقیت و کارآفرینی دارد دوری می‌‌جویید و کمتر به فکر بهتر شدن و بهتر بودن و تغییر وضع موجود هستید و خلاصه این که در تفکر استراتژیک ضعیف هستید.