آزمون اندازه گیری میزان مهارت انسانی مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

166

از 200 نمره

میزان مهارت انسانی مدیران و کارکنان 140-170

دارای مهارت انسانی هستید

دادن جواب‌های جزمی "خیر" را بعضی مواقع کارساز دانسته و از آن استفاده می‌کنید، رفتار مثبت و منفی دیگران را در کنار هم قرار داده ولی در قضاوت کمتر بدان پایبند هستید، برای خود احترام قائل ولی به همان اندازه برای دیگران احترام قائل نیستید.

میزان مهارت انسانی مدیران و کارکنان 140-170

شنود مؤثر را زیربنای مهارت انسانی می‌دانید و سعی می‌کنید در عمل از آن استفاده کنید، کمی اشتغال ذهنی به هنگام گوش دادن به صحبت‌‌های طرف مقابل موجب می‌شود که نتوانید بطور کامل مطالب را درک کنید تا حدود زیادی مردم گرا هستید، هنگام گوش دادن به طرف مقابل نگاه می‌کنید و لازم نمی‌دانید برای قضاوت کردن همه صحبت‌‌های طرف مقابل را کامل گوش دهید. توانائی برقراری ارتباط با افراد هم سطح در شما بالاست ولی در برقراری ارتباط با دیگران کمی مشکل دارید

از انتقاد دیگران استقبال می‌کنید، بحث کردن در گروه را به بحث انفرادی ترجیح می‌دهید، از برقراری ارتباط با افراد جدید بدتان نمی‌آید، از بیان رودررو حقایق استقبال می‌کنید و فرد دوست یابی هستید و خلاصه اینکه فردی هستید که در بعد روابط انسانی دارای انعطاف بوده، به دنبال شناخت و ادراک نیات طرف مقابل هستید

نگرش مثبت نسبت به خود دارید، به صحبت‌‌های دیگران فعالانه گوش فرا می‌دهید، به روابط موجود قانع نبوده و دائما به فکر غنی کردن روابط انسانی در سازمان هستید، فرد گروه گرا بوده و تا حدود زیادی از حرکات بدنی در ارتباط انسانی استفاده نموده و کار با گروه‌ها را دوست دارید.