پشتیبانی تست‌شو

آزمون میزان استاندارد گرایی مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

128

از 180 نمره

میزان استاندارد گرایی مدیران و کارکنان 110-150

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که از قابلیت و ذهنیت استاندارگرا برخوردارید

میزان استاندارد گرایی مدیران و کارکنان 110-150

نسبت به استاندارد‌های تعیین شده تعهد داشته ولی این تعهد بطور کامل عملی نمی‌شود به دامنه و عمق استاندارد‌ها توجه می‌کنید، در این کار موفق هستید، بدنبال ایجاد وحدت روحیه در کار‌ها هستید و در این کار موفق هستید، روحیه برنامه ریزی در شما وجود دارد و برای کار‌های مهم و اصلی برنامه ریزی کار‌های جزئی را با بی‌برنامگی سپری می‌کنید، سعی می‌کنید کار بدون دستور العمل انجام ندهید ولی تحت فشار دستورالعمل‌‌های کاری را نادیده می‌گیرید.

نسبت به وقت حساس هستید برای خواب و خوراک خود وقت و زمان مشخصی داشته ولی زمانی که نظم آن بهم بخورد ناراحت نمیشوید، شروع و پایان هر کاری برایتان مهم بوده ولی مقید به پیگیری و به نتیجه رساندن کار نیستید تمام مراحل دستورالعمل و گردشکار‌های تعیین شده را رعایت می‌‌کنید ولی در جاهایی که کنترل زیاد نباشد بعضی از مراحل را نادیده می‌‌انگارید، یک راه حل را برای حل مشکلات زیادی استاندارد نموده ولی در بعضی از مواقع از آن استفاده نمی‌کنید، بسیاری از تجارب خود را مستند و در صورت لزوم در اختیار دیگران قرار می‌دهید.

حرکت در جهت خط مشی‌‌های کلی سازمان برایتان دارای اهمیت است، ارائه گزارش عملکرد خودتان را بصورت کتبی ترجیح می‌دهید از محیط بی‌نظم دوری می‌جوئید و سعی در منظم کردن مدارک، رویه‌‌ها و اطلاعات دارید، در حین کار عملکرد خودتان را ارزیابی نموده ولی کمتر به اصلاحات دست می‌زنید برای تمام ساعات خودتان برنامه دارید ولی در روز‌های تعطیل کمتر مقید به رعایت برنامه ریزی انجام شده هستید گاهی اوقات تحت شرایط عاطفی از اعمال استاندارد‌ها دست بر می‌دارید و خلاصه اینکه در بعد استانداردگرایی فردی هستید، نسبتاً هدف گرا، دارای فرهنگ مکتوب، با انضباط، ساختارگرا، پیگیر که استاندارد‌های تعیین شده را در کار رعایت می‌کنید.