پشتیبانی تست‌شو

آزمون میزان تحول‌پذیری سازمان‌ها

امتیاز شما :

180

از 250 نمره

آزمون اندازه‌‌گیری میزان تحول‌پذیری سازمان‌ها 150-200

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که شما در بعضی موارد کار‌های شخصی و سازمانی را بدون عیب و نقص انجام می‌دهید

آزمون اندازه‌‌گیری میزان تحول‌پذیری سازمان‌ها 150-200

1. کسب این امتیاز نشان می‌دهد که سازمان از نظر تحول پذیری دارای مشخصات زیر است:

2. ایده ساز و نظریه پرداز است.

3. برای تغییرات تکنولوژیکی وزن بیشتری قائل است.

4. روحیه خلاق در آن وجود دارد.

5. گروه‌های خلاق در آن وجود دارد.

6. کارکنانی خودباور دارد.

7. کارآفرین می‌باشد.

8. دستورالعمل‌‌های آن در موقع لازم بازنگری می‌شود.

9. رفتار خلاق و تطابق ناپذیر مورد تشویق قرار می‌گیرد.

10. تصمیم‌‌گیری در آن تا حدود زیادی غیرمتمرکز است.

11. از تحقیق و توسعه استفاده می‌کند.

12. استراتژی‌های سازمان در مواقع لزوم اصلاح می‌شود.

13. کارکنان آن تا حدودی خودمختارند.

14. خطرپذیر است.

15. دگرگونی مورد توجه سازمان است.

16. سیستم اطلاعات آن شفاف و تا حدودی روان است.

17. تغییرات در آن قابل مشاهده است.

18. به تغییرات کیفی حساس می‌باشد.

19. گرایش به نوسازی دارد.

20. به وضعیت مطلوب نگاه دارد.

21. به نیاز‌های محیط پیرامون توجه دارد.

22. تغییرات در آن داوطلبانه صورت می‌گیرد

23. تطبیق پذیر است.

24. کار‌های جدید در آن انجام می‌گیرد.

25. انتقادپذیری در آن وجود دارد.