بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که سازمان از نظر تحول پذیری دارای مشخصات زیر است:

 1. ایده سازی و نظریه‌پردازی ضعیف است.
 2. تا حدودی یادگیرنده اما غیرپاسخگو می‌باشد.
 3. همسازی اندکی بین تغییرات تکنولوژیکی و انسانی وجود دارد.
 4. روحیه خلاق در سازمان ضعیف است.
 5. از گروه‌‌های خلاق بسیار کمی برخوردار است.
 6. کارکنان آن تا حدود زیادی وابسته و پیرو هستند.
 7. سازمان مقلد است.
 8. سعی در حفظ روش‌های کار دارد.
 9. رفتار تطابق پذیر و تا حدی خلاق مورد تشویق قرار می‌گیرد.
 10. تصمیمات در آن بیشتر متمرکز انجام می‌شود.
 11. استراتژی‌های سازمان به سختی اصلاح می‌شود.
 12. کارکنان آن کمتر از خود استقلال دارند.
 13. خطرپذیری آن بسیار ناچیز است.
 14. انتقادپذیری در آن رواج ندارد.
 15. سیستم اطلاعاتی آن تیره و به هم ریخته است.
 16. تغییرات در آن قابل مشاهده نیست.
 17. در مواقع لزوم به تغییرات کیفی ناچیزی توجه می‌شود.
 18. گرایش به حفظ وضع موجود دارد.
 19. به بخش کمی از نیاز‌های محیط پیرامون توجه دارد.
 20. کار‌های جدید در آن به ندرت صورت می‌گیرد.
 21. تصمیم‌‌گیری در آن کند و ناقص است.
 22. از انتقادپذیری استقبال نمی‌شود.
 23. تغییرات تا حدود زیادی اجباری است.
 24. در ایجاد تحولات اساسی ناکام است.
 25. به تغییرات و اصلاحات کیفی بی‌توجه است

دانلود PDF