آزمون میزان نظارت پذیری معلمان،کارکنان و مدیران

امتیاز شما :

113

از 240 نمره

آزمون اندازه‌‌گیری میزان نظارت پذیری معلمان (کارکنان و مدیران) 0-135

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که شما در مقابل نظرات و رهنمود‌های نظارت و راهنمای تعلیماتی مقاومت نموده و دارای ویژگی‌های زیر هستید.

آزمون اندازه‌‌گیری میزان نظارت پذیری معلمان (کارکنان و مدیران) 0-135

1. ریشه نارسائی‌های آموزشی را تماما در دیگران می‌دانید.

2. به ارتقای کیفی کار اصلاً اهمیت نمی‌دهید.

3. متکی به وضع موجود بوده و اصلاً درصدد اصلاح آن نیستید.

4. استفاده از نظارت و راهنمائی تعلیماتی را کاملا بی‌اهمیت می‌دانید.

5. در مقابل پند و اندرز عصبانی می‌شوید.

6. در مقابل مشکل دانش آموزان کاملا بی‌تفاوت هستید.

7. خود را از رهنمود‌های نظارت و راهنمائی تعلیماتی کاملا بی‌نیاز می‌دانید.

8. مشورت با ناظر را زاید می‌دانید.

9. از بازدید کلاس درس خود توسط ناظر عصبانی و ناراحت می‌شوید.

10. گزارش کار خود را اصلاً به ناظر تعلیماتی نمی‌دهید.

11. دائما انتقاد می‌کنید و از انتقاد شدن ناراحت می‌شوید.

12. ناظر تعلیماتی را عامل رکود کار خود می‌دانید.

13. حاضر به همکاری باناظر تحت هیچ شرایطی نیستید.

14. به شیوه نامه‌‌های تدوین شده از سوی ناظر کاملا بی‌اعتقاد هستید.

15. از ثبت وقایع کلاس درس توسط ناظر بسیار عصبانی می‌شوید.

16. به رشد حرف‌های خود توجه ندارید.

17. از منابع موجود در کار خود استفاده نمی‌کنید.

18. در تدریس از بحث گروهی جدا خودداری می‌نمائید.

19. بجای گزارش به ناظر از او گزارش عملکرد می‌خواهید.

20. اصلاً به ناظر تعلیماتی اطمینان ندارید.

21. از توافق با ناظر تعلیماتی عاجز هستید.

22. نظارت و راهنمائی تعلیماتی را کاملا غیرمفید می‌دانید.

23. به تحقیق در تدریس اصلاً توجه ندارید.

24. در مقابل هر نوع تغییر مقاومت می‌کنید.

25. ناظر تعلیماتی را مخرب می‌دانید.

26. اصلاً تن به کار مشارکتی در مدرسه نمی‌دهید.

27. استفاده از نظر ناظر و همکاران خود را نوعی بی‌احترامی به خود می‌دانید.

28. حاضر نیستید از ناظر تعلیماتی برای رشد خود استفاده کنید.

29. به صحبت‌‌های ناظر تعلیماتی اصلاً گوش نمی‌دهید.

30. بطور کلی نگرش منفی نسبت به نظارت و راهنمائی تعلیماتی دارید.

دانلود | چاپ نسخه PDF
دانلود | چاپ نسخه PDF دانلود | چاپ
نسخه PDF