آزمون میزان نظارت پذیری معلمان،کارکنان و مدیران

امتیاز شما :

172

از 240 نمره

آزمون اندازه‌‌گیری میزان نظارت پذیری معلمان (کارکنان و مدیران) 170-210

کسب این امتیاز نشان می دهد که شما به رهنمودهای نظارت و راهنمایی تعلیماتی در اصلاح امور توجه دارید و دارای ویژگی های زیر هستید:

میزان استرس پذیری مدیران و کارکنان 140-170

1. ریشه نارسایی های آموزشی را در خود و دیگران جستجو می کنید

2. به ارتقای کیفی کار خود توجه دارید

3. قانع به وضعیت موجود نیستید

4. استفاده از راهنمایی تعلیماتی را مهم می دانید

5. از پند و اندرز دیگران کمک میگیرید

6. برای حل مشکلات دانش آموزان تلاش میکنید

7. خود را به رهنمودهای ناظر تربیتی تا حدود زیادی نیازمند میدانید

8. درکار مشورت میکنید

9. از بازدیدکلاس درس خود توسط دیگران خوشحال میشوید

10. کار خود را تا حدود زیادی در معرض قضاوت دیگران میگذارید