پشتیبانی تست‌شو

آزمون میزان کیفیت‌ گرایی مدیران و کارکنان

امتیاز شما :

110

از 180 نمره

آزمون اندازه‌‌گیری میزان کیفیت گرایی مدیران و کارکنان 90-120

کسب این امتیاز نشان می‌دهد که نگرش کیفی شما به مسائل، پدیده‌‌ها و امور ضعیف است

آزمون اندازه‌‌گیری میزان کیفیت گرایی مدیران و کارکنان 90-120

به ارباب رجوع و مشتریان در ظاهر اهمیت داده ولی در عمل به نظرات و خواسته هایشان توجهی ندارید، کار نه به خاطر رضایت مشتری بلکه به خاطر رضایت خودتان انجام می‌دهید نارضایتی ارباب رجوع از نحوه کارتان را فقط می‌شنوید و در جهت اصلاح اقدام مؤثری انجام نمی‌دهید، اعتقاد به اصلاح و کار بهتر و کیفی تر در شما ضعیف است

برای رسیدن به شرایط جدید تلاش کمی می‌کنید، همیشه سطح جدیدی از کیفیت در کار را برای خود تعیین ولی در عمل بدان بی‌توجه هستید و از این بابت نگران هم نمی‌شوید از کار‌های روتین و یکنواخت استقبال و تا مجبور نشوید در کار‌های روزانه اصلاحات را انجام نمی‌دهید، رقابت را برای ارتقای کیفیت کار مفید نمی‌دانید، برایتان مهم نیست که به نتیجه مطلوب و مفید برسید.

در شرایط و زمان حال بسر می‌برید و آینده برایتان مبهم است، از این بابت تولید کیفیت‌های جدید برای شما منتفی است، کیفیت را فقط از روی ظاهر تشخیص می‌دهید، اتلاف وقت هزینه و به هم ریختگی برایتان عادی است، فقط وقتی با اصرار از شما خواسته شود نظم و پاکیزگی را در محیط کار و منزل رعایت می‌کنید، بدون تامل و صبر حرف خود را می‌زنید از کارهایی که دیر به نتیجه می‌رسد زود خسته و عصبانی می‌شود و آن‌‌ها را ر‌ها می‌کنید، در رفع نواقص کار بی‌حوصله و کم ظرفیت هستید، در ارتقاء کیفیت کار فقط از توان خودتان استفاده می‌کنید و به توان دیگران بی‌اعتقاد هستید

و خلاصه فردی هستید که به کیفیت کمتر فکر کرده و تأكیدتان بر کمیت است، از فکر افراد برای ارتقاء کیفیت خیلی کم استفاده نموده و به استاندارد‌های مختلف کاری پایبند نبوده و اهل رقابت و انجام بهتر و کیفی تر کار‌ها نیستند و تا حدودی در جهت حفظ کیفیت‌‌های موجود حرکت کرده و تولید کیفیت‌‌های جدید از سوی شما منتفی است.