پشتیبانی تست‌شو

تست الگوهای سخت انضباطی

امتیاز شما :

92

از 160 نمره

تست الگوهای سخت انضباطی
هرچه امتیاز کسب شده در این آزمون بیشتر باشد الگوهای سخت انضباطی بیشتر است