پشتیبانی تست‌شو

تست افسردگی گلدبرگ

55

نمره شما از این آزمون

امتیاز تفسیر
0-9 سالم
10-17 احتمال رشد افسردگی
18-21 افسردگی مرزی
22-35 افسردگی خفیف به متوسط
36-53 افسردگی متوسط به شدید
بالای 54 افسردگی شدید