بهترین تست های آنلاین روانشناسی در تست شو

استقلال 

شما با تمرکز و استفاده از این مهارت توانایی کسب موفقیت را دارید.

خودشکوفایی

شما در شناخت قابلیت های بالقوه خویش و بالا بردن توانایی ها و استعدادهای خود دچار مسئله هستید.پیشنهاد می گردد در افزایش خود شناسی و شناخت نقاط ضعف و قوت خود کوشا باشید.

 

خودآگاهی هیجانی

شما با درک و فهم احساسات و توانایی های خود ، تشخیص و تفاوت بین هیجانات ، و تمرکز بر این مهرت می توانید موفقیت کسب کنید.

عزت نفس

شما برای پذیرش خویشتن و قبول ابعاد مثبت و منفی ، محدودیتها و توانمندی ها شرایط مناسبی دارید و با تمرکز بر این مهارت می توانید موفقیت کسب کنید.

ابراز وجود

 شما در بیان احساسات ، عقاید ، افکار و دفاع از حقوق خود و دیگران توانا هستید و با تمرکز بر این مهارت می توانید موفقیت کسب کنید.

همدلی

شما در آگاهی از احساسات دیگران ، درک متقابل افراد و احترام گذاشتن بر احساسات و درونیات دیگران دچار مسئله هستید.پیشنهاد می گردد شما مهارتهایی همچون زبان بدن ، گ.ش دادن فعال ، گفتگوهای غیر نتیجه محور و ارتباط موثر خود را افزایش دهید.

مسئولیت پذیری اجتماعی

شما در نشان دادن خود به عنوان یک فرد سازنده ، همکار و فعال در یک گروه ، تیم یا اجتماع و پذیرش افراد و عملکرد دیگران دچار مسئله هستید.پیشنهاد می گردد مهارتهای مذاکره ، تیم سازی و کار تیمی و متقاعد سازی و ارتباط موثر را در خود افزایش دهید.

روابط بین فردی

شما در برقراری ارتباط و حفظ ارتباطات متقابل به صورت بلند مدت و ایجاد صمیمیت متعادل دچار مسئله هستید.پیشنهاد می گردد شما مهارت های شخصیت شناسی ، زبان بدن ، تحلیل رفتار متقابل و مذاکره را در خود افزایش دهید.

 

 

توانایی حل مسئله

شما در شناسایی ، ریشه یابی ، تعریف مسئله و ایجاد ، شناخت راه حل های بالقوه و موثر توانا هستید و با تمرکز بر این مهارت می توانید موفقیت بیشتری کسب کنید.

شاخص واقع گرایی

شما در مقایسه آنچه بطور ذهنی تصور می کنید و آنچه بصورت واقعی و در عمل تجربه می کنید دچار مسئله هستید . بنظر می رسد در پیش بینی و تخمین آینده نیاز به دقت و بررسی بیشتری هستید.پیشنهاد می گردد شما مهارت مدیریت ریسک ، تفکر استراتژیک را در خود افزایش دهید.

انعطاف پذیری

 شما در تطبیق دادن عواطف ، افکار و رفتار با موقعیت هایی که مدام در حال تغییر هستند توانا هستید و با تمرکز بر این مهارت می توانید موفقیت بیشتری کسب کنید.

استرس

شما نسبت به رویدادها و موقعیتهای پرفشار و هیجانات قوی مستمر ، تحت فشار و مقاومت هستید و توانایی رویارویی فعال و مثبت به میزان مناسب در شما وجود ندارد.پیشنهاد می گردد مهارتهای کنترل استرس و هیجانات منفی ، mindfulness و حل مسئله را در خود افزایش دهید.

خوش بینی

شما در نگاه کردن به طرف روشن زندگی و حفظ یک دید مثبت و موثر در زمان مواجهه با مسائل سخت زندگی توانا هستید و با تمرکز بر این مهارت می توانید موفقیت بیشتری کسب کنید.

 

 

شادکامی

شما در لذت بردن از زندگی ، رضایت از شرایط اکنون دچار مسئله هستید. پیشنهاد میگردد با شکرگزاری از داشته ها و ارتباط با انسانهای مثبت و تغییر کلمات روزانه خود زندگی با کیفیت تری را تجربه کنید و به پیشواز زندگی شادتر بروید.

کنترل تکانش

مقاومت در برابر یک تکانش و کنترل هیجانات برای شما دشوار می باشد . پیشنهاد می گردد مهارتهای کنترل خشم و مدیریت هیجانات منفی را در خود افزایش دهید.

دانلود PDF