مشخصات پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL) :

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

لینک کوتاه

اشتراک گزاری

توضیحات تست:

پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL)