درون سازمانی

25 سوال

دقیقه

تفسیر دارد

رایگان

شاخص‌‌های ارزیابی این تست :

اشتراک گذاری با دیگران :

آزمون درون سازمانی آزمونی است که فاکتورهای سازمانی را میسنجد و نتیجه را بصورت نمودار نمایش میدهد

به شما پیشنهاد می‌کنیم درون سازمانی را انجام دهید تا به نیاز‌های اساسی خود پی ببرید تا بهتر بتوانید رفتارهای خود را کنترل کنید.

لینک کوتاه
درون سازمانی | تست شو

درون سازمانی

دیدگاه‌ها

ثبت دیدگاه ‌شما

نام شما*

دیدگاه ‌شما*

این تست را به کاربر های دیگر پیشنهاد میکنم پیشنهاد نمیکنم
این تست را به کاربر های دیگر
پیشنهاد میکنم
پیشنهاد نمیکنم
فقط برای مدیر سایت نمایش داده شود