آزمون‌های خانواده و ازدواج

به منظور ارزیابی وضعیت روانی و رفتاری افراد قبل از ازدواج، شناخت زوجین در دوران نامزدی و پس از ازدواج طراحی شده‌اند. این تست‌ها همراه با تفسیر کامل و دقیق علاوه بر ارزیابی وضعیت روانی، به عنوان یک ابزار برای پیشگیری از مشکلات روانی و رفتاری مرتبط با ازدواج و خانواده نیز به کار می‌روند.

تست‌های روانشناسی در زمینه ازدواج و خانواده شامل تست‌هایی مانند تست ازدواج ، تست آزمون مقیاس انسجام خانواده، تست رضایت زناشویی Enrich ،آزمون شاخص رضایت زناشویی IMS، تست میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)، پرسشنامه مقیاس عشق است. هدف این تست‌ها ارزیابی وضعیت روانی و رفتاری زوجین، شناسایی نقاط ضعف و قوت شخصیتی و رفتاری آن‌ها، بهبود مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله و نظارت بر تغییرات رفتاری و روانی آن‌ها در طول زمان است.

تست ، شو