تست شو با جمع آوری تست های خودشناسی مدیریتی و هوش در کنار آنالیز و تحلیل دقیق نتایج این آزمون ها با استفاده از علوم دقیق کارشناسی شده با بهره گیری از علوم روانشناختی فرصت این را فراهم کرده تا مراجعین و کاربران بتوانند شناختی دقیق و عمیق از جنبه های فردی و گروهی در مراحل زندگی شخصی و یا محل کار خود داشته باشند تا بتوانند علاوه بر آشنایی و ارتقا سطح شناخت فردی خود در اجتماع و محیط کار خود نیز به درک بهتر نسبت به موضوعات دست یابند