آزمون درون سازمانی آزمونی است که فاکتورهای سازمانی را میسنجد و نتیجه را بصورت نمودار نمایش میدهد

نتایج این آزمون شخصیت شما را در موارد زیر نشان می‌دهد:

مشخصات تست: